Detaljreguleringsplan for Nyseterhaugen - offentleg ettersyn

Detaljreguleringsplan for Nyseterhaugen er lagt ut til offentleg ettersyn. Planen legg til rette for fritidsbebyggelse. Frist for merknad er 12. oktober 2023.

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte den 17.08.2023, saknr 49/23 vedteke å leggje Detaljreguleringsplan for Nyseterhaugen ut til offentleg ettersyn.  Hensikten med planen er å fortette eksisterande hytteområde med totalt 10 nye tomter i tråd med kommuneplanens arealdel. Planen er sendt på høyring med to forslag til bestemmelser. Bebyggelen kan koplast til privat vant- og avløpsanlegg i tråd med forslagt til VA-plan. Det er også foreslått å legge inn adkomstveg til tomt gbnr 282/40. 

Plandokumenta er lagt ut på arealplaner.no, under behandling og boksen offentleg ettersyn.

Eventuelle merknader skal vere skriftleg og sendast til Nord-Fron kommune, Nedregata 50, 2640 Vinstra eller post@nord-fron.kommune.no.  

Frist for merknader er 12. oktober 2023.

Kontakt

Kristin Wiig Larsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 61 21 61 49