Farevarsel for jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for store delar av Austlandet

Sørpeskred

Varsom.no har sendt ut gult farevarsel for jord-, sørpe- og flomskredfare.

Alle grunneigarar er ansvarlege for å sjekke eigne stikkrenner, avkjøringsrenner, bekkefar og andre kjente stader vatnet kan ta vegen for å hindre skade på eigen og andre sin eigedom. 

Hald deg oppdatert om utviklinga av veret og skredsituasjonen.  Hald deg unna bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vannføring.

Det er viktig at alle held stikkrenner, kummar og andre vannvegar fri for snø/is, grus, søppel, kvist og lauv. Tette vannvegar med oppdemte vatn kan forårsake skred.

Her finn du meir info om dei ulike varslingsnivåa .

Vakttelefon på veg, vatn og kloakk (teknisk drift) har tlf.nr. 91792345.