Forslag til endringar i føresegner for Kvamfjellet nærings- og hytteområde - høyring og offentleg ettersyn

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte 28.05.2024, sak 46/24 (PDF, 154 kB) vedteke å leggje forslag nye føresegner for hytteigedomar innanfor Kvamsfjellet nærings- og hytteområde ut til offentleg ettersyn. Frist for merknader er 1. august 2024.

Bakgrunn: Det vart innført eit midlertidig forbod mot tiltak for å gjennomgå dagens bestemmelser for fritidseigedomar innanfor reguleringsplan for Kvamsfjellet nærings- og hytteområde. 

Nye føresegner: Utnyttingsgrad tek i bruk av m² BYA i stedet for %-BYA, med nye areal- og høgdereglar for å ivareta særpreget i området.

Det er også vedteke forslag til nye reglar for utandørs belysning for å redusere lysforureining med begrensning på antal- og type lys.

Betydning for eigedomar: Endringane påverkar ikkje eksisterande bygninger, men nye tiltak må følgje dei nye føresegnene.

Det er her lagt ut utfyllande informasjon (PDF, 590 kB) om dei foreslåtte endringane.

Eventuelle merknader til endringane kan sendast skriftleg til e-postadresse post@nord-fron.kommune.no eller Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra. Frist for merknader er 1. august 2024.
 

Kontakt

Kristin Wiig Larsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 61 21 61 49