Nord-Fron kommune

Friluftslivets ferdelsårer 2021-2023 Midt-Gudbrandsdalen

Friluftslivets ferdelsårer 2021-2023 Midt-Gudbrandsdalen

Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommune ønsker å kartlegge og utarbeide en felles plan for friluftslivets ferdselsårer i Midt-Gudbrandsdalen. Kommunene i Midt-Gudbrandsdal ønsker å lage en felles plattform hvor det er enkelt å finne og navigere seg til disse friluftsområdene.

Nå trenger vi innspill fra innbyggerne!

En plan for friluftslivets ferdselsårer skal gi en oversikt over viktige og relevante ferdselsårer for friluftslivet i en kommune. Planen skal gi en beskrivelse av nåsituasjon, og skissere tiltak for å ivareta og utvikle ferdselsårene i tråd med mål som blir satt for planarbeidet.

Ferdselsårer er traséer for ferdsel som er synlige i terrenget i den sesongen som er aktuell for bruk, og leder for ferdsel på vann. (stier, turveger, skiløyper, padleruter osv.)

Ved å kartlegge ferdelsårene danner det også grunnlag for videre arbeid med kommuneplaner, temaplan for idrett og fysisk aktivitet slik at det blir godt ivaretatt i fremtiden.

Vi ønsker oss bedre oversikt overviktige og relevante ferdselsårer for friluftslivet i Midt-Gudbrandsdalen!

Ferdselsårer er traséer for ferdsel som er synlige i terrenget i den sesongen som er aktuell for bruk og leder for ferdsel på vann. I tillegg til ferdselsårer er det naturlig at kartleggingen viser utgangspunkt for turer og turmål.

 Eksempler på utgangspunkt og turmål kan være parkeringsplasser, kollektivknutepunkt, utsiktspunkt, serveringshytter eller andre attraksjoner, som for eksempel kulturminner. Kartleggingen kan vise hvordan slike «målpunkt» knyttes sammen med ferdselsårer for å gi et godt og attraktivt tilbud. Ferdselsårene som beskrives i planen skal legges inn i Nasjonal base for tur- og friluftsruter.

 

  
Hvorfor gjør vi dette?

Friluftslivet er viktig for helse, trivsel, livskvalitet, tilhørighet og ikke minst bolyst! God kunnskap og oversikt over bruken av friluftsområdene våre gir grunnlag for å målrette og systematisere arbeidet for å gi befolkningen et bedre tilbud og å skape et nyttig nettverk mellom aktørene.

Stiene, løypene og ledene vi følger på tur er avgjørende for vår utøvelse av friluftsliv, og det er klare sammenhenger mellom utforming av ferdselsårene og bruken av dem. Rundturer og turer i naturlige omgivelser er mer attraktive enn turer som går fram og tilbake eller i bebygde og trafikkerte områder. Nærhet til ferdselsårene er også vesentlig. Undersøkelser viser at avstanden fra bosted til nærmeste turmulighet er helt avgjørende for utøvelse av friluftsliv i hverdagen.

Hvordan?Brakjeberget i Nord-Fron er et mye brukt turområde. Foto: Bjørn K. Sletten

Prosjektgruppa har aller først samlet stier og skiløyper i en kartbase. Nå trenger vi hjelp fra befolkningen til å kartlegge flere ferdelsårer, samt kvalitetssikre de dataene vi allerede har. Planen forventes å være klar i løpet av 2022.

Fristen for å komme med innspill til turstier til temaplanen er 20.08.2021. Innspillene sendes inn skriftlig med beskrivelse og kart med inntegnet sti til: postmottak@sor-fron.kommune.no, postmottak@ringebu.kommune.no eller post@nord-fron.kommune.no

For å se hva som er registrert av ruter, klikk her!    

For spørsmål ta kontakt med prosjektleder:

Sigrid Steig
sigrid.steig@sor-fron.kommune.no
Mob: 95927443
Sør-Fron kommune