Nord-Fron kommune

Kommunedelplan for Vinstra - varsel om planstart og høyring av planprogram

Kommunedelplan for Vinstra - varsel om planstart og høyring av planprogram

Kart plangrense for kommunedelplan for Vinstra - Klikk for stort bileteKart plangrense for kommunedelplan for Vinstra

Nord-Fron kommune varslar oppstart av arbeid med kommunedelplan for Vinstra, jf pbl § 11-12. Samtidig blir forslag til planprogram sendt på høyring, jf. pbl §12-13. Frist for merknad: 04.05.2023.

Jf. kommunal planstrategi for Nord-Fron blir det varsla om oppstart av planarbeid for kommunedelplan for Vinstra. Samtidig blir planprogram lagt ut til offentleg ettersyn og høyring, jf. vedtak i sak 21/23 (PDF, 65 kB), 1.03.2023 i utval for miljø, landbruk og areal (MLA) .

Bakgrunn
Formålet med planarbeidet er å ha fokus på vidare utvikling av Vinstra ved å følgje opp mål og strategiar frå tettstadprosjektet Vinstra 2046. Sentrale tema å vurdere er blant anna bustad- og næringsareal, sett opp mot demografisk utvikling.  Andre tema og planar som er under arbeid og som er relevant for denne planen er skulestruktur, trafikksikkerheitsplan, helseplan og klimaprosjekt, i tillegg til gang-/sykkel, grønstruktur og sentrumsformål. Det er også behov for å gå gjennom eldre reguleringsplanar og  retningsliner og føresegner.

Høyring og offentleg ettersyn av planprogram
Planprogrammet tek for seg rammer for arbeidet med kommunedelplanen, og skal gjere greie for bakgrunn, formål og omfang, utgreiingstema, samt organisering og opplegg for medverknad.

Forslag til planprogram er lagt ut nedanfor, saman med kartutsnitt som viser avgrensinga av planområdet.

Innspel til innhald og prosess i planprogrammet og arealbruk/arealtema sendast på e-post til post@nord-fron.kommune.no eller brev til Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra innan 4.05.2023

Kontakt

Hanne Kristine Risdal
Planleggjar
E-post
Telefon 61 21 61 72
Mobil 48 21 43 04

Tilbakemelding