Nord-Fron kommune

Kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan 2023 - 2026

Kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan 2023 - 2026

Tallkolloner på regneark - Klikk for stort bilete

Tirsdag la kommunedirektør Arne Sandbu frem sitt forslag til budsjett for 2023 og økonomiplan frem til 2026 for et utvidet formannskap. «Budsjettet for planperioden 2023 – 2026 viderefører driftsnivået. I tillegg styrkes sektor helse med nærmere 7 millioner, fordelt på flere tiltak i vårt forslag» sier Sandbu. 

Nord-Fron kommune har, som alle andre kommuner, høye kostnader i form av blant annet økte strømutgifter og sterk økning i pensjonspremie. 

«Men vi er allikevel i en gunstig situasjon. Kommunen har eierinteresser i kraftselskaper og selger relativt store mengder konsesjons- og avtalekraft. Det gir oss handlingsrom, og store inntekter i 2022 og 2023» forteller Sandbu.  

Samtidig forteller han om stor usikkerhet rundt effekt av regjeringens forslag om trekk i rammetilskudd for 2023, og endring i inntekter for kraftselskaper. I kommunedirektøren sitt forslag er det lagt til grunn et trekk på ca 30 millioner, men i sin presentasjon til formannskapet understreket kommunedirektøren at det er stor usikkerhet rundt tallene knyttet til kraftøkonomi.  

I tillegg til sterk økning i strøm og renter, er det varslet en økning i pensjonspremie på anslagsvis 20 millioner for 2023.  

Forslaget ser du her! (PDF, 2 MB)

Lokal grønn handlingsregel 

Kommunestyret i Nord-Fron har vedtatt en lokal «grønn» handlingsregel, som betyr at alt utbytte fra kraftselskap skal settes av til bærekraftige prosjekter. I tillegg er målet at 5 % av netto inntekt av salg av konsesjonskraft og 10 % av eiendomsskatt fra kraftverk skal avsettes til investeringsfond.  

«Å føre kraftinntekter av en slik skala tilbake i ren drift er ikke bærekraftig» sier økonomisjef i Nord-Fron kommune, Torild Weikle.

«Handlingsregelen om føre dette tilbake i investeringer, som kommunestyret har vedtatt, er framtidsretta og bærekraftig» sier Weikle.

Økning av kommunale avgifter 

I nyhetsbildet har det vært fokus på at mange kommuner opplever sterk oppgang i kommunale avgifter pga. økt strømpris og økt rentekostnad. Det blir foreslått å bruke noe mer av bundne fondsmidler for å unngå en brå prisutvikling for innbyggerne i kommunen. Dette gjør at prisen øker noe mindre enn hva mange andre kommuner trolig vil oppleve.  

Flere investeringer og økning i driftsbudsjettet 

Weikle forteller at det er avsatt midler til kjøp av leiligheter på Vinstra i planperioden. Dette inkluderer kjøp av leilighet til flyktninger, med bakgrunn i at kommunen fremdeles skal ta imot et stort antall flyktninger de kommende år.  

Det er satt av flere millioner årlig til blant annet solcelle på kommunale bygg, og andre energitiltak. I tillegg er det også satt av midler til kirkelig fellesråd til investering i automatisk brannslokningsanlegg i kirkene.  

Som en følge av handlingsregelen vil kommunen sin egenkapital til investeringsprosjekter øke i årene som kommer. Det betyr at Nord-Fron kan ta ut mindre låneopptak til fremtidige investeringer.  

«Dette er et grep  for å forvalte kraftinntekter på en mer bærekraftig måte» sier Weikle.  

I tillegg til økningen i driftsbudsjettet innen sektor helse, er det noe økning i sektor oppvekst knyttet til skole og barnehage. Dette er knyttet til økt bosetting av flyktninger, og behovet for tilrettelegging og veiledning innen språkutvikling.  

Vil komme endringer 

«Nå skal budsjettet behandles politisk de neste ukene», sier Sandbu. «Det eneste som er sikkert er at det endelige budsjettet, som vedtas i desember av kommunestyret, ikke blir som forslaget er nå. Det kan komme endringer fra våre egne politikere, og det kan også bli endringer i nasjonale rammevillkår – men slik er budsjettarbeid, og det er vi vant med. 

Samtidig er både Norge og Europa er inne i en urolig tid. Det betyr at også Nord-Fron kommune må regne med å foreta budsjettilpasninger i løpet av 2023» avslutter Sandbu.   

Tilbakemelding