Nord-Fron kommune

Kunngjering av vedtak - endring av reguleringsplanar etter forenkla prosess

Kunngjering av vedtak - endring av reguleringsplanar etter forenkla prosess

Nord-Fron kommune har vedteke fleire endringar av reguleringsplanar etter forenkla prosess, jf. plan- og bygningslova §12-14, 2. ledd og delegeringsreglementet i Nord-Fron. Følgjande endringar blir kunngjort nedanfor:

Reguleringsplan for Furusjøen hyttområde (2013)

Administrasjonen har etter delegert myndigheit fatta vedtak om justering av regulert tilkomstveg til fritidseigedom 361/18 i reguleringsplan for Furusjøen hytteområde. Vedtaksdato: 10.10.2022, delegert MLA-sak 283/22.

 

 

 

 

 

Informasjon og oppdatert plankart ligg på arealplaner.no  under fana planbehandlingar.

Det er høve til å klage på vedtaket, jf. forvaltningslova §§28-32. Klagefrist er 3 veker frå kunngjeringsdato. Evt. klage skal vere skriftleg og sendast til kommunen på e-post post@nord-fron.kommune.no eller postadresse Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra.

Reguleringsplan for Kampen hytteområde

Administrasjonen har etter delegert myndigheit fatta vedtak om justering av arealformål fritidsbebyggelse for tomt 5 i reguleringsplan for Kampen hytteområde. Vedtaksdato: 11.10..2022.

 

 

 

 

Informasjon og oppdatert plankart er lagt ut på arealplaner.no under fana planbehandlingar.

Det er høve til å klage på vedtaket, jf. forvaltningslova §§28-32. Klagefrist er 3 veker frå kunngjeringsdato. Evt. klage skal vere skriftleg og sendast til kommunen på e-post post@nord-fron.kommune.no eller postadresse Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra.

Reguleringsplan for Kvamsfjellet nærings- og hytteområde (2008)

Administrasjonen har etter delegert myndigheit fatta vedtak om endring av arealformål på eigedomane 327/88 og 327/12, frå allmennyttig formål til fritidsbustader, i reguleringsplan for Kvamsfjellet nærings- og hytteområde. Vedtaksdato: 25.10.2022, Delegert MLA-sak 312/22.

 

 

 

 

 

 

Informasjon og oppdatert plankart er lagt ut på arealplaner.no under fana planbehandlingar.

Det er høve til å klage på vedtaket, jf. forvaltningslova §§28-32. Klagefrist er 3 veker frå kunngjeringsdato. Evt. klage skal vere skriftleg og sendast til kommunen på e-post post@nord-fron.kommune.no eller postadresse Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra.

Reguleringsplanar for Øyvassosen og Merravika 

Administrasjonen har etter delegert myndigheit fatta vedtak om endring av reguleringsføresegner i reguleringsplan for Øyvassosen og Merravika. Endringane  går i hovudsak ut på justering av reglar for høgder, terrenginngrep og byggjeskikk.  Alle plandokumenta er lagt ut her.

Det er høve til å klage på vedtaket, jf. forvaltningslova §§28-32. Klagefrist er 3 veker frå kunngjeringsdato. Evt. klage skal vere skriftleg og sendast til kommunen på e-post post@nord-fron.kommune.no eller postadresse Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra.

Kontakt

Hanne Kristine Risdal
Planleggjar
E-post
Telefon +47 61 21 61 72

Tilbakemelding