Nord-Fron kommune

Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Klikk for stort bilete I februar 2020 vedtok kommunestyret dokumentet “Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester i Nord-Fron". Kvalitetsstandarden er basert på nasjonale føringer og lovverk og er et styringsdokument som skal bidra til å skape en felles forståelse for nivået på tjenestene innen pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten.

I likhet med mange andre kommuner i Norge står Nord-Fron står foran en utfordring: andelen eldre med behov for helse- og omsorgstjenester øker. For å kunne møte denne utfordringen har kommunestyret vedtatt kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester, basert på nasjonale føringer og lovverk.

Kvalitetsstandarden beskriver tjenestenivået og det  vedtatte servicenivået for helse- og omsorgstjenestene i Nord-Fron kommune

Formålet med dokumentet er å skape en felles forståelse for hva innbyggerne har rett på av tjenester, med bakgrunn i myndighetskrav, faglige og juridiske vurderinger og politiske prioriteringer.

Endringer i forutsetningene

"Vår jobb er å sørge for at alle får de tjenestene de til enhver tid har behov for", sier sektorsjef for helse i Nord-Fron kommune, Bente Joten Skog.

"Samtidig er det bare å innse at forutsetningene for å yte helsetjenester har endret seg. Når man ser antall tjenestemottakere i hele befolkningen, opp imot de sentralt satte økonomiske rammene for helse- og omsorgstjenester, kan ikke norske kommuner fortsette å levere tjenester på samme måte som for 30 år siden", fortsetter Joten Skog.

"Det er en uvant tanke, for mange, at noen med pleiebehov fremdeles skal måtte bo hjemme. I Nord-Fron har man hatt et høyt servicenivå over mange år, og det skal vi fremdeles ha. Forskjellen fremover blir at flere får den hjelpen de trenger hjemme - og det er de fleste glade for!"

“Jeg har likevel en tiltro at de aller fleste ønsker å få bo hjemme så lenge som mulig. At det å være i vante omgivelser, og gjøre det en mestrer, gir den enkelte størst livskvalitet og følelse av å være tilstede i eget liv. Oppgaven til kommunen blir da å tildele tjenester som gjør det trygt og godt å kunne bo i eget hjem.”

Joten Skog forstår godt at mange pårørende synes det er det "beste" å ha sine kjære på Sundheim, fremfor at de skal bo hjemme.

Hun peker imidlertid på at en institusjonsplass i dag ikke er det samme som for noen år siden. Nå er det de som har det største hjelpebehovet som får tilbud om varig plass på Sundheim. Helse- og omsorgstjenesten i hele Norge vil i større grad ha fokus på å tilby kortvarig opphold på institusjon, og bistand i hjemmet, fremfor varig institusjonsplass.

Lov om helse- og omsorgstjenester

Helse - og omsorgstjenesteloven § 3-1 fastslår kommunens ansvar: “Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.” 

Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, gjennom hele livsløpet.

I loven fremheves kommunens ansvar for både forebyggende oppgaver, behandling og tilrettelegging. Fokus skal rettes mot at den enkelte skal få mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Det stilles videre krav til samhandling, og at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet. Det skal sikres kvalitativt gode tjenester og god ressursutnyttelse.