Nord-Fron kommune

Rettleiar - regionale miljøtilskot for jordbruket i Innlandet

Rettleiar - regionale miljøtilskot for jordbruket i Innlandet

Rettleiar for å søkje regionale miljøtilskot i Innlandet er nå klar. I den kan du lesa om dei tiltaka som er aktuelle for deg.

Det er nokre endringar i år, m.a. er satsane for tiltak som reduserar avrenning til vatn auka.

Ingen jordarbeiding om hausten er auka med kr. 15 pr daa i alle erosjonsklasser i andre områder.

Satsane for nedlegging/ nedfelling av husdyrgjødsel og spreiing av husdyrgjødsel med rask nedmolding, er auka med kr. 10 pr daa.

Det er ei vesentleg auke i tilskott til drift av seter. Det er no  ulike satsar om seterdrifta varer i 4-6 veker eller 6 veker eller meir, med satsar på  hhv.  kr. 70 000 og kr. 90 000.

Her kan du lese rettleiaren regionale miljøtilskot i Innlandet.

Tilbakemelding