Skjema for naturskade 2023

Det er opprettet flomskadekontor i kommunen, der formålet er å yte bistand til skadelidte i forbindelse med naturskade etter ekstremværet «Hans». Dette gjelder både taksering og kvalitetssikring av søknadsgrunnlag til naturskadefondet.

 

Skadelidte som har ordnet søknad på egenhånd trenger ikke melde fra om skade.

Fyll ut skjemaet under, så tar flomskadekontoret kontakt med deg for nærmere info. 

Det vil bli fakturert en egenandel på kr 300 pr. medgått time til taksering/øvrig bistand.

Frist for innmelding er 25. september.