Nord-Fron kommune

Statsforvalteren informerer - Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Innlandet 2022

Statsforvalteren informerer - Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Innlandet 2022

Statsforvalteren har fastsatt foreløpige satser for regionale miljøtilskudd for jordbruket i Innlandet 2022. Satsene er fastsatt i samråd med faglagene i jordbruket.

I jordbruksavtalen 2022-2023 har Innlandet fått tildelt 170,6 millioner kr til bruk på RMP-tiltak.

Satsene for RMP-tiltak i 2022 er fastsatt ut fra forventet omsøking og tilgjengelig tildeling. Føringer gitt i jordbruksavtalen er fulgt.

En del av en økte tildelingen i år, 18,5 mill. kroner, er øremerket tiltak som følger opp "Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden" som skal stimulere til avrenningsreduserende tiltak.

Tiltak som reduserer avrenning har derfor fått økte satser. Det dreier seg om

  • ingen jordarbeiding om høsten
  • vegetasjonssoner
  • fangvekster
  • miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.

Setring med mjølkeproduksjon er også prioritert med en stor økning i satsen, i tillegg til differensiering mellom seterdrift i 4-6 uker og seterdrift i 6 uker eller mer.

På denne siden finner du en oversikt over foreløpige satser. Endelige satser blir fastsatt i januar 2023 når vi har full oversikt over omfanget av tiltakene det er søkt om.

Tilbakemelding