Du er her:

Varsel om planstart; Detaljreguleringsplan for Jota

Det blir varslet start av arbeid med detaljreguleringsplan for Jota. Planarbeidet utføres av Nord-Fron kommune i samsvar med vedtak i Planutvalget 08.11.2016 (sak 125/16).

Hovedformålet med planarbeidet er regulering av område for grusuttak.

I kommuneplanens arealdel for Nord-Fron 2011-2022, er et stort areal i Jota avsatt som område for råstoffutvinning, betegnet som FT2. Området der det nå blir varsla av oppstart av planarbeid for, omfatter FT2 med omkringliggende areal. Planområdet omfatter i alt 303 dekar, og avgrensninga går fram av vedlagte kartutsnitt. Arealet er tidligere ikke omfattet av godkjent reguleringsplan. Det ble startet arbeid med å utarbeide en reguleringsplan for uttaket i 2004. Det var Asplan Viak som sto for dette planarbeidet på vegne av Lund Eiendom AS. Det ble da utarbeida et planforslag som gjennomgikk offentlig ettersyn og høring, og saka ble tatt opp til politisk behandling. På grunn av det pågikk reguleringsplanarbeid for ny E6 i samme området, vedtok planutvalget i Nord-Fron i møte 16.10.2007 å utsette endelig behandling av reguleringsplanen for Jota til det forelå vedtatt plan for bygging av ny E6.

Nå er ny E6 på strekninga ferdigstilt forbi Jota, og kommunen vil ta opp igjen planarbeidet.

 

Det har gått lang tid siden planarbeidet ble innstilt, og i mellomtida har en også fått nytt lovverk som berører planarbeidet:

  • Plan- og bygningslov (2009)
  • Lov om konsekvensutredinger etter plan og bygningsloven (2014)
  • Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (2010)

Kommunen har derfor konkludert med at det er nødvendig å kjøre planprosessen på nytt, og det vil også være ryddig overfor berørte parter og allmennheten da det har gått så lang tid. 

Planlegginga vil skje i samsvar med de arealbruksformål som er gitt i kommuneplanen. 

En del av planområdet, om lag 66 dekar, er omfattet av reguleringsplan for «E6 Sør-Fron grense – Ruste» fra 2010. Grensa for planområdet er lagt langs viltgjerdet som er satt opp på nordsida av nye E6. Nye lokalveger langs nye E6, bla. med vegen til Jota og kryssing av elva Vinstra er ikke prosjektert og bygd i samsvar til godkjent reguleringsplan. I planarbeidet vil en vil en behandle de løsninger for lokalvegsystemet er bygd, og evt. foreta planendringer av dersom en finner det nødvendig/tjenlig. 

Følgende plandokumenter er lagt ut:

Reguleringsplankart for Jota (PDF, 839 kB)

Grunnkart med utsnitt av planområdet (PDF, 733 kB)

 

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til saksbehandler på e-post: oyvind.pedersen@nord-fron.kommune.no eller på telefon 61 21 61 72.

Merknader og innspill til planarbeidet merkes med arkivsak 17/618 og sendes til Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra eller på e-post: post@nord-fron.kommune.no innen 31. mai 2017.

 

Publisert av Anne Grete Bakkene. Ansvarleg Øyvind Pedersen. Sist endra 21.04.2017 13:19
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering