Nord-Fron kommune

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for 2022 - 2025

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for 2022 - 2025

For opparbeiding av tomter i Toksefeltet på Vinstra er det ført opp 2,4 mill kr. i 2022Kommunestyret vedtok 14.12.21, sak 114/21, budsjett- og økonomiplan for 2022-2025. (PDF, 2 MB) Det er budsjettert med netto driftsresultat -4,8 mill. kr. i 2022, noe som er -0,8 % av brutto driftsinntekter.  Brutto investeringer er i 2022 budsjettert med 82,6 mill. kr. 

Totalt i planperioden er det budsjettert med investeringer for 168,3 mill. kr. I tillegg kommer overførte midler på prosjekter som ikke ble ferdigstilt i 2021.

Driftsbudsjett 2022 fordelt på de ulike rammeområdene med netto rammer

Driftsbudsjett 2022 fordelt på de ulike rammeområdene med netto rammer
Rammeområde Netto ramme
Kyrkjeleg fellesråd 6,7 mill. kr.
Kommunediretør og regionråd 2,6 mill. kr.
Sektor administrasjon 113,0 mill. kr.
Sektor oppvekst 124,4 mill. kr.
Sektor helse 188,5 mill. kr.
Total 435,2 mill. kr.

Endringer i driftsbudsjettet er kommentert kapittel 4 i den politiske utgaven.
De ulike investeringsprosjektene er kommentert under kapittel 3.