Nord-Fron kommune

Vern av 2 områder i Nord-Fron kommune - høring

Vern av 2 områder i Nord-Fron kommune - høring

Klikk for stort bilete I tråd med naturmangfoldloven § 43 sender Fylkesmannen et forslag om vern av 27 områder i Innlandet på høring. 

Blant de foreslåtte områdene er Skåbudalen (ca.1440 dekar) og Hånåhoppet (ca.1690 dekar) i Nord-Fron kommune. 
 

Områdene er foreslått vernet som naturreservater (§ 37 i naturmangfoldloven). Dette innebærer et strengt vern med forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Beiting og tradisjonelt friluftsliv, herunder jakt, fiske og sanking av bær og matsopp, vil fortsatt være tillatt (med noen få unntak).

I høringsdokumentet inngår en områdebeskrivelse, utkast til verneforskrifter tilpasset hvert enkelt område og forslag til områdeavgrensing. Alle som måtte ønske det, kan komme med innspill og merknader til forslagene. 

Her kan du lese høringsdokumentet; Verneplan for skog, Fylkesmannen i innlandet, Rapport 8-2020. (PDF, 5 MB)

Saken blir behandlet i Utval for miljø, landbruk og areal (MLA) i Nord-Fron kommune 22.juni 2020.

Frist for å avgi uttalelse settes til 5. august 2020. 
Eventuelle uttalelser sendes til Fylkesmannen i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer eller på e-post til: fminpost@fylkesmannen.no