Du er her:
Aktuelt fra kommunen
Elg i vinterskog

Miljødirektoratet har gitt løyve til ekstraordinært uttak av elg i avgrensa område i kommunane Nord-Fron, Sel og Vågå for perioden fom. 15. januar – tom. 5. februar 2018. Dette med bakgrunn i store mengder trekkande elg til vinterbeiteområda i nemnte kommunar, og behov for uttak av elg for å redusere skogskadane.

 

Gardsbruk i Ruste

ENERGIGÅRDEN AS har kome med førespurnad til kommunen om bistand til å velje ut vertsgardar til eit klima- og energiprosjekt for Oppland i 2018 (PDF, 244 kB). Prosjektet skal starte i løpet av januar, og det er behov for 1-2 gardbrukarar som er interessert i å delta i prosjektet.

 

 

 

Snøtunge tre langs veg i Nord-Fron

All snøen som har kome dei siste vekene har ført til mange snøtunge busker og tre. Når desse heng utover gjerde og delvis ut i - og over - mange vegar skapar det problem for dei som skal fram med kjøretøy på vegen.

Vi oppfordrar alle bebuarar om å fjerne/hogge ned snøtunge busker og tre på sin eigedom som er til hinder for brøyting og utrykningskjøretøy. 

Stordalsberget

I Oppland er det oppretta sju nye og utvida tre tidlegare naturreservat som ein del av ordninga med frivillig vern av skog. Områda ligg i 10 kommunar og utgjer totalt ca. 10 000 dekar nytt verneareal. Alle områda er verna som naturreservat med heimel i naturmangfaldloven. Dette betyr eit vern med forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel.

Av desse finn vi Solbrålia og Stordalsberget naturreservat, Sør-Fron og Nord-Fron kommunar - utvida med 425 dekar.

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering