Ambulerende vaktmester - Nord-Fron kommune

Ambulerende vaktmester

Ambulerende vaktmester skal arbeide for at brukaren skal kunne bu heime på ein forsvarlig måte.

Tenesta omfatter

  • Tryggingsalarm; montering, reparasjon og opplæring.
  • Tekniske hjelpemiddel; utkjøring, justering og reparasjon av hjelpemiddel.
  • Praktisk hjelp: bære inn nødvendig ved og vatn, snømåking og strøing samt små reparasjonar i heimen.

Serviceerklæring

Det er utarbeidd serviceerklæring for tenesta.

Timepris

Vi gjer merksam på at timeprisen for hjelp frå ambulerande vaktmeister er den bruakarne må
betale for hjelp til ikkje-lovpålagte oppgåver, t.d. lettare vedlikehald, plenklipping, osv.
For innvilga hjelp ved vann bering og snømåking etter Helse- og omsorgstenestelov gjeld abonnementsprisane for heimehjelp/praktisk bistand.

Informasjon

Dersom du skal søke eller si opp tenesten, har spørsmål o.l. kan du ta kontakt med:
Sundheim Bo- og Treningssenter, 2640 Vinstra. Tlf. 61 21 64 00.

Betalingssatsar Pleie- og omsorgstenester for 2015
Betalingssatsar Pleie- og omsorgstenester for 2015
Type tenestePrisKommentar
Korttidsopphald på Sundheim147pr. døgn for dei 60 første døgna. Etter dette er opphaldet definert som langtidsplass med andre takster.
Dag-/nattplass på Sundheim77pr. dag evt. natt
Ambulerande vaktmeister246pr. time. Ny sjølvkost frå 2015 er kr. 246.
Matombringing / middag på Sundheim77pr. porsjon
Tøyvask14pr. kilo
Tryggingsalarm107pr. mnd
Nøkkelsafe35pr. mnd
Utkjøring av tryggingsalarm195pr. tur
Publisert av Jo Engum. Ansvarleg Åste Ringen Sandbu. Sist endra 09.03.2015
Teneste (1)

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Arne Sandbu |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

padlock