Nord-Fron kommune

Prisar tomtekjøp 2021

Prisar tomtekjøp 2021

Kommunestyret vedtek kvart år gebyrregulativ for kommunaltekniske tenester.

Tomtekjøp og refusjon for bustadtomter for 2021 er vedteke i møte 15.12.2020 - K.sak 137/20.

Tomtekjøp og refusjon bustadtomter 2021
Type Pris i kr. Spesifisert
Tomtegrunn inkl. tilleggsareal 45 pr. m2
Refusjon for tomter utanom Skåbu (inkl. kabelanlegg og gatelys) 230.000 pr. tomt
Refusjon opparbeidde tomter eldre enn 10 år 25.000 pr. tomt
Refusjon for tomter i Skåbu inntil 10 år gamle 90.000 pr. tomt
Refusjon for tilleggsareal 55 pr. m2
Ukurante/dårlege tomter blir seld som tilleggstomter. Aktuelle tomter blir vurdert i kvart enkelt tilfelle ( 50% av prisen fordelt på areal og 50% fordelt på refusjon) 50 pr. m2