Du er her:
Vinstra 2046
Publisert 05.07.2017

Prosjektet «Vinstra 2046» har gjennom våren 2017 hatt støtte fra arkitektfirmaet White arkitekter til å gjøre en sentrumsanalyse og utforme alternative fremtidsbilder for Vinstra.

Her kan du lese rapporten Sentrumsanalyse fra White arkitekter (PDF, 17 MB)datert 26. juni 2017.

Prosjektgruppa vil jobbe videre med disse forslagene og legge fram sitt forslag til byutviklingsstrategi ved årsskiftet 2017/2018. 

 

Publisert 05.07.2017

«Vinstra 2046» anbefaler et samlet sentrum som inkluderer både Lomoen og deler av Nedregate

Et viktig delmål for prosjektet «Vinstra 2046» er å gi en anbefaling til Nord-Fron kommune om kartfesting av formelle grenser for Vinstra sentrum, innen 31. juni 2017. Alternativene som skulle vurderes var 1) Nedregate, 2) Lomoen og 3) Lomoen og deler av Nedregate. Regionale planbestemmelser sier at det skal foretas en avgrensning av sentrum og kartfesting av en indre sentrumssone i kommuneplanens arealdel. Retningsgivende utstrekning for indre sentrumssone er maksimalt 800 meter. Det må likevel foretas en konkret vurdering som tar hensyn til naturlige avgrensninger, historiske forhold og andre forhold som har betydning for den langsiktige utviklingen av sentrum.

Styringsgruppa for Vinstra 2046, med representanter fra kommuneadministrasjonen, Nord-Fron kommunestyre, Fylkesmannen i Oppland, Oppland Fylkeskommune, Statens Vegvesen og Midt-Gudbrandsdalen Næringsforening, besluttet på møte 28. juni å anbefale Nord-Fron kommune en sentrumsavgrensing som vist på kart ( se bilde).  

 

Publisert 27.02.2017

Arbeidsplasser, service og tjenesteyting er like viktig som handel og boliger for å skape et levende sentrum.

Publisert 01.12.2016
Torgprosjektet i Bø er et fellesprosjekt der både handelsforeningen og frivillige organisasjoner har blitt aktive brukere av torget.

Prosjektgruppa for Vinstra 2046 gjennomførte 26-28. oktober en studietur til Kongsberg, Bø, Seljord, Rjukan og Notodden som en del av kartleggingsfasen i prosjektet. Byene/tettstedene var valgt ut på bakgrunn av at de ble vurdert å ha en eller flere utfordringer som var sammenlignbare med Vinstra, eller hadde gjort byutviklingsgrep med overføringsverdi. Rapporten (PDF, 2 MB) oppsummerer de viktigste læringspunktene fra turen.

 

Publisert 25.10.2016

«Vi må være i stand til å se bygdesamfunn som noe annet enn mangel på urbane kvaliteter,» skriver Ola Sendestad i Arkitektnytt 20. oktober. «Bygd kan heller ikke analyseres som om det var by. […] Norske bygdesamfunn står ovenfor mange unike utfordringer og de står ovenfor mange av de samme utfordringene som byer og tettsteder, men med helt andre utgangspunkt. […] I ei bygd kan gårdene og frivilligheten være vel så viktige aktører for å forstå hvordan folk lever sammen, og hva man har å bygge videre på. I hvor mange stedsanalyser har urbanister konkludert med at det mangler sosiale møteplasser? Jeg tror ikke de vet hvor de skal lete.»

 

Publisert 07.10.2016
Ny E6 Lomoen Vinstra

Onsdag 21. september vart den fyrste av tre verkstadsamlingar knytt til prosjektet «Vinstra 2046» arrangert i aulaen på Vinstra vidaregåande skule. Hensikta med samlinga var å belyse dagens situasjon og utfordringar, og få fram ulike interesser og behov. Statens vegvesen har laga ein sluttrapport frå samlinga (PDF, 2 MB)som samanfattar dei viktigaste funna. 

Publisert 23.09.2016
Vinstra på kveldstid

Det har i løpet av våren 2016 blitt utarbeidet et styringsdokument for prosjektet Vinstra 2046. Styringsdokumentet peker ut retningen og omfanget for utviklingsprosjektet.

Prosjektplanen (en del av styringsdokumentet) beskriver hvordan og når mål skal oppnås, ved å vise de viktigste aktivitetene og ressursene som kreves for gjennomføringen av prosjektet. Styringsdokumentet er utarbeidet av prosjektgruppa og senere behandlet og godkjent av styringsgruppa for prosjektet. Nord-Fron kommunestyre behandlet sak om utviklingsprosjekt Vinstra 2046 i møte 06.09.16.

Publisert 09.09.2016

Fylkesutvalet bidreg med 1,5 mill kroner til planlegging av framtida til Lillehammer og Vinstra. 

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike