'

Planprogram for samfunnsdelen i kommuneplanen

Kommunestyret vedtok i K-sak 5/17 planprogram for samfunnsdelen i kommuneplanen 2017-2028 (PDF, 359 kB)

Det blir tatt sikte på å 1. gangsbehandle forslag til kommuneplanens samfunnsdel i planutvalget 07.03.2017 

Planprogrammet er heimla i plan- og bygningslova § 4-1, som seier at for alle regionale planar, kommuneplanar og reguleringsplanar som kan få vesentlege verknader for miljø og samfunn, skal det som eit ledd i varslinga av planoppstart utarbeidast eit planprogram som grunnlag for planarbeidet.

Eit slikt planprogram skal gjøre greie for formålet med planarbeidet, planprosessen med fristar og deltakarar, opplegg for medverknad, behov for eventuelle utgreiingar, samt innehalde ein framdriftsplan for planarbeidet.

Her er møteboka til kommunestyret sak 5/17. 

Fant du det du lette etter?

ADRESSE | MAILADRESSE | Tlf TELEFONNUMMER