Du er her:

Barnehage

Gutt på akebrett - Klikk for stort bilete

 

I Nord-Fron har vi for tida 7 barnehagar. Det er 4 kommunale barnehager - Ruste, ToksebakkenKvam og Skåbu.

2 private barnehager - Sentrum barnehage og Vestsida kulturbarnehage og 1 familiebarnehage -  Sødorp.

Barn syng på scene - Klikk for stort bilete

Barnehageåret

Nytt barnehageår starter 15. august.

Opningstid

Opningstida er frå kl. 07.00 til 16.30.
For barn som allereie har plass er det mogleg å kjøpe ekstradag etter kapasitet i barnehagen.

Moderasjonsordningar

 

Søskenmoderasjon

Visste du at søskenmoderasjon gjeld også når søsken går i ulike barnehagar ( uavhengig av om dette er ein kombinasjon av private og kommunale barnehagar)? Det er 30% reduksjon i pris for barn nr. 2 og 50% for barn nr.3 og vidare. Det er ein føresetnad for søskenmoderasjon at det er same fakturamottakar som er registrert på barna.

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og gratis kjernetid

  - her er informasjonen oversatt til engelsk (PDF, 112 kB), arabisk (PDF, 293 kB) og tigrinja (PDF, 524 kB).

Her finn du link til søknadsskjema; Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage.

Les meir om ordninga på Utdanningsdirektoratet sine sider:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

Vedtektsendringar for dei kommunale barnehagane

Vedtektene var vedteke av utval for helse-, oppvekst- og kultursaker 21.3.2018 og i kommunestyret 10.4.2018.
Endringane gjeld punkt 7 (Tildeling av plass) og 8 (Rett til plass i barnehage).
Intensjonen til endringa i pkt. 7, er at alle som søkjer om ny plass til samordna opptak (søknadsfrist 1. september) med oppstart frå 1. januar skal få tildelt plass.

Barnehageopptak

Alle barnehagane i Nord-Fron har samordna opptak. Bruk våre elektroniske skjema.
Vi tek ikkje imot søknader på papir, men kan bistå med utfylling av elektronisk søknad.
Det er kun søkere som søker opptak innen fristene 1. februar, 1. mars (begge med oppstart fra 15. august) og 1.september (med oppstart 1. januar), som har klagerett.
Det er klagerett dersom de får avslag på søknad eller søkere ved tildeling verken får sitt første eller andre ønske om barnehageplass. Jfr. endring i forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak § 6.
Med barnehageplass menes her barnehagelokasjon. Det vil si at dersom det ved søknad blir lagt inn samme barnehage, men med ulik oppholdstid, så vil dette ved opptak bli sett på som ett ønske, da samme lokasjon er ført opp flere ganger. Derfor anbefaler kommunen at det ved søknad blir lagt inn minst 3 ulike barnehagelokasjoner.
 

Tildelingar av barnehageplasser gjennom året er no slik;

 • Søknadsfrist 1. februar for barn som allereie har ein barnehageplass, men som ønskjer endring av opphaldet eller overflytting til ein anna barnehage.
 • Søknadsfrist 1. mars for søknader om ny plass til hovudopptaket med oppstart 15. august
 • Fortløpande opptak etter 1. mars for dei søknadene som gjeld for oppstart 15.august, så lenge det er kapasitet.
 • Søknadsfrist 1. september for søknader om ny plass til samordna opptak med oppstart 1. januar.Denne fristen gjeld og for søknader om ny plass med oppstart etter august og fram til 1. januar. Dersom det er ledig kapasitet i barnehagane utover hausten, så kan oppstart skje før 1. januar.
 • Søknader som kjem inn etter 1. september, vil ikkje bli behandla før etter all saksbehandling rundt samordna opptak med oppstart 1. januar er ferdig.
 • Fortløpande opptak etter 1. januar med oppstart fram til 15. mai, så lenge det er kapasitet.

 

Dokumentasjon for prioritet ved opptak:

Barn med nedsett funksjonsevne eller barn med vedtak etter Lov om barneverntjenester har rett på prioritet ved opptak. Vidare blir sosiale eller medisinske årsaker hos barnet/familien etter kriteria for opptak til barnehagen i Nord-Fron vektlagt.

Dersom søknaden er begrunna ut frå ein av desse kriteria, må dokumentasjon gjennom uttale frå relevant faginstans ettersendast pr post innan 3 virkedagar etter innsendt søknad. Relevant faginstans kan til dømes være lege, helsestasjon, barnevern eller flyktningkontoret.

NB! Ingen vedlegg kan lastast opp via det elektroniske søknadsskjema. Vedlegg må ettersendast pr post til Postmottak, Nord-Fron kommune, Nedregt. 50, 2640 Vinstra eller leverast på Servicetorget merka med «Vedlegg til barnehageopptak»  .

 

Kva for eit søknadsskjema skal nyttast når?

 • Dersom barnet allereide har plass i ein kommunal eller privat barnehage i Nord-Fron, men du ønskjer å søkje til en annan barnehage, då skal du huke for
  • Overflytting innan kommunen
  • For søknader som gjeld f.o.m. barnehageåret 2019/20 er søknadsfristen 1. februar 2019
 • Dersom du ønskjer å auke/redusere antal dagar for barnet, skal du huke for
  • Endring av opphaldstid
  • For søknader som gjeld f.o.m. barnehageåret 2019/20 er søknadsfristen 1. februar 2019
 • Dersom barnet ikkje har nokon plass i barnehage i Nord-Fron (korkje kommunal eller privat), skal du huke for
  • Søknad gjeld ny søknad
  • For søknader som gjeld f.o.m. barnehageåret 2019/20 er søknadsfristen 1. mars 2019
 • Dersom du skal seie opp hele barnehageplassen (trengs ikkje ved overgang til barneskolen), skal du huke for
  • Oppsigelse av plass

Du treng ikkje søkje på nytt til neste barnehageår, dersom du ønskjer å behalde barnehageplassen slik den er i dag. Barn som får tildelt plass i kommunal barnehage, får behalde plassen fram t.o.m. 14. august det året dei startar på skolen.

 

Overgang til barneskolen

Barnehageåret 2018/19 sluttar 14. august 2019.

Dersom du ønskjer å avslutte opphaldet før denne tid, skal dette skje skriftleg (elektronisk skjema) innan 1. april 2019. Då vil du ikkje lengre ha plass i barnehagen f.o.m. 1. mai 2019. Alle opphald som blir avslutta seinare enn 1. mai, blir sett på som utvida ferie og blir fakturert t.o.m. 14. august 2019. 

Klagerett

jfr. pkt. 10 i vedtektene til dei kommunale barnehagane.

 • Det er klagerett etter § 6 i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.
 • Det er ulik klagerett på vedtak gjort ved hovudopptaket og vedtak utanom hovudopptaket (supplerande opptak).
 • Ved hovudopptaket kan søkjer klage dersom ikkje første eller andre ønskje om barnehage (lokasjon) er oppfylt.
 • Ved supplerande opptak er det berre dei med lovfesta rett til prioritet etter barnehageloven § 13 som kan klage dersom dei ikkje blir tilbydd plass i aktuell barnehage (lokasjon).


 

 

Kommunale barnehagar - administrativ leiing
Kommunale barnehagar - administrativ leiing
Namn Funksjon Telefon E-post
Randi Nordlien Virksomhetsleder fellesområde Kvam bhg Åa, Ruste bhg og Toksebakken bhg 412 42 316 randi.nordlien@nord-fron.kommune.no
Ola Sletten Virksomhetsleder Skåbu oppvekst 61216480 ola.sletten@nord-fron.kommune.no
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike