Du er her:

Landbruk .

Jordbruksareal i kommunen er ca. 47.000 daa, herav ca. 36.000 daa fulldyrka jord. Dominerande produksjonar er sauehald, samt mjølk- og kjøttproduksjon på storfe. Kommunen har store utmarksareal, og utmarksbeite er ein svært viktig ressurs for husdyrhaldet. Det er heile 10.500 daa dyrkingsjord i fjellet. Kommunen er blant dei største kommunane i Oppland når det gjeld aktiv seterdrift. 

Skogbruksareal i kommunen består av ca. 570.00 daa, herav produktiv skog ca. 260.000 daa. Det meste av skogen blir avverka med hogstmaskin, men ein del bratt terreng gjer at skogen i slike område blir teke ut med kabelkran. Ein stor del av den produktive skogen i kommunen er høgareliggjande skog opp mot fjellet. Det er mange og små skogeigedomar, og årleg avverking har dei seinare åra vore i underkant av 30.000 kubikkmeter.

Landbrukskontoret i Nord-Fron forvaltar statleg regelverk, m.a. jordlova, konsesjonslova, forpaktingslova og skoglova. På denne sida vil du få meir informasjon om kommunen si rolle i høve til dette. Du finn og linkar med informasjon om særskilte støtteordningar innafor landbruket.

Jordlovsaker

Jordlova har til føremål å leggje tilhøva til rette for at arealressursane kan bli brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursane bør disponerast på ein måte som gjev ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området, og med hovudvekt på omsynet til busetting, arbeid og driftsmessig gode løysnigar ( jf. §1). I fyrste rekkje er det søknader om frådeling etter §12 og søknader om omdisponering etter §9 som kjem til behandling. Søknad om frådeling eller omdisponering skal leverast på fastsett skjema. Her er link til Jordlova.

 

Konsesjonslovsaker

Konsesjonslova ( lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom, sist endra 19.06.2009). Søknad om konsesjon skal leverast på fastsett skjema som ein kan få i kommunen.

 

Forpakting

Forpakting er leige av heile driftseiningar og gjev grunnlag for produksjonstilskot. Det er eit krav om minimum 5 års leigetid jf. §7 i Lov om forpakting. Kontrakt om forpakting skal godkjennast av kommunen. Om ikkje partane sjølve arrangerer skjønn, skal kommunen arrangere tiltredelses/fråtredelsesskjønn. Kommunen kan frita for kravet om skjønn. Ved ordinær jordleige er det ikkje krav til formalitetar. Her er link til Lov om forpakting.

 

Bu og driveplikt

Ved erverv av landbrukseigedom får ein bu- og driveplikt på eigedomen. Reglane om lovbestemt buplikt er gjeve i konsesjonslova §5. Buplikt kan også oppstå som følgje av eit konsesjonsvilkår. Det er buplikt på bebygde eigedomar som har meir enn 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord, eller eigedomen består av meir enn 500 dekar produktiv skog. Den som ervervar må busetja seg på eigedomen innan eitt år og sjølv "bebu" den i minst 5 år. Den som ikkje kan eller vil busetja seg på eigedomen må søkje konsesjon.

Reglane om lovbestemt driveplikt er samla i jordlova §8 og 8a. Jordbruksareal skal drivast. Nye eigarar må innan eitt år ta stilling til om han/ho skal drive eigedomen sjølv eller leige bort jordbruksarealet. Driveplikta kan oppfyllast ved at arealet blir leigd bort som tilleggsjord til annan landbrukseigedom. Leigeavtala må vera på minst 10 år, den må gje gode driftsmessige løysingar og vera skriftleg. Nedanfor finn du nyttige linkar:

Jordlova

Odelslova

Konsesjonslova

Forskrift om tilskott til dreneringsjord

Landbruks- og matdepartementet har pr. 25.06.2013 fastsett forskrift om tilskot til drenering av jordbruksjord.

Jf. forskrifta så kan berre tidlegare grøfta areal få tilskot. Tilskot kan gjevast av eigar av eller føretak som leiger tidlegare grøfta jordbruksareal.  Søkjar må ha grøfteplan med kart, samt miljøplan trinn 2 der tiltaket og verknad av tiltaket er beskrive. Tilskot kan ikkje gjevast der tiltaket/dreneringsarbeidet er starta opp før tilskotet er løyvd.

Statens landbruksforvaltning har utarbeidd eige søknadsskjema (PDF, 213 kB)som skal leverast kommunen der arealet som skal drenerast ligg.

 

Skoglovsaker 

Skoglova ( lov av 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk) har til føremål å fremme ei berekraftig forvaltning av skogressursane i landet, med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfaldet, omsyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiane i skogen, jfr. § 1. Skoglovsaker som kjem til behandling omfattar m.a. vegbygging, hogst i verneskog og skogfond.

 

Naturmangfoldlova

Naturmangfoldlova ( lov av 19. januar 2009 nr.100 om forvalting av naturens mangfold) har til føremål at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske og økologiske prosessar blir teke vare på ved berekraftg bruk og vern.

Jordbruk og skogbruk
StillingNamnTelefon 
JordbrukssjefEldri Siem61216192eldri.siem@nord-fron.kommune.no
SkogbrukssjefGeir Johan Groven61216199geir.johan.groven@nord-fron.kommune.no
FagkonsulentNils Skurdal61216195nils.skurdal@nord-fron.kommune.no
FagkonsulentOle Johan Kolseth61216198ole.johan.kolseth@nord-fron.kommune.no
KonsulentIngebjørg Ekre61216190ingebjorg.ekre@nord-fron.kommune.no
SekretærLinda Myromslien (tysd. og torsd)61216196linda.myromslien.@nord-fron.kommune.no
Skogbr.leiar MjøsenTrond Wangen91169891tw@mjosen.no
Prod.leiar MjøsenHarald Skjevdal91147576hsk@mjosen.no
Produksjonsleiar MjøsenRonny Hagen90738214rha@mjosen.no
Publisert av Anne Grete Bakkene. Ansvarleg Geir Groven. Sist endra 18.04.2017 11:33
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering