Du er her:

Viltforvaltning

Viltlova har til føremål å forvalte viltet og leveområdet til viltet slik at naturen sin produktivitet og rikdom av artar blir teke vare på. Innafor denne ramma kan vilproduksjonen haustast til gode for landbruksnæring og friluftsliv. I første rekkje er det søknader som vedrører hjortevilt som kjem til behandling.

Utval for landbruks, utmarks- og miljøsaker (LUM) i Nord-Fron kommune har ansvar for forvaltningsoppgåver som m.a. tidlegare viltnemnd hadde. Her finn du oversikt over medlemmer i LUM.

Hjorteviltforvaltning

 • Godkjenning av vald for hjorteviltjakt
 • Minsteareal
 • Godkjenning av fleirårige bestandsplanar med tildeling av valfrie dyr i samband med hjorteviltjakt(elg og rein)
 • Godkjenning av 1-årige kvotar for rådyrvald som ikkje har kvotefri jakt
 • Regional elgforvaltning
 • Felling av vilt som gjer skade


Fallvilt

 • Administrasjon av kommunale ettersøksjegerar
 • Administrasjon og koordinering ved ettersøk av påkøyrd og skadd vilt.

Påkjørt vilt - ettersøk

Ved påkøyrsel av vilt, ta direkte kontakt med ein av kommunen sine ettersøksjegerar:

 • Jan Ivar Svendstad (Kvam), mob. 900 86 488
 • Vegard Hvattum (Vinstra), mob. 911 04 811
 • Nils H. Hage (Skåbu), mob. 994 90 604
 • Hans Bilben ( Kvam), mob. 907 91 606
 • Ove Blekastad (Skåbu), mob. 913 42 150


Rovvilt

Administrasjon av kommunalt rovviltjaktlag
Ved observasjon, eller sportegn av rovvilt, ta direkte kontakt med Statens Naturoppsyn ved Christen Bårdsløkken mob. 911 53 729 eller Ole Knut Steinset mob. 464 48657,Hans Ulberg mob. 993 52858 eller leiar i kommunalt fellingslag, rovvilt Jan Ivar Svendstad (Kvam), mob. 900 86 488

 

Småviltjakt

Ordning for småviltjakt i statsallmenning og bygdeallmenning
Ålmenta si tilgang til småviltjakt
Informasjon/søknad om småviltjakt, sjå www.fjellstyrene.no , www.inatur.no, www.ksgrunn.no  og www.espedalenbygdealmenning.no

 

Kartlegging/statistikk

Viltområdekartlegging, informasjon og revisjon av viltområdekartet
Viltinteressene i all planlegging
Innsamling og samordning av jaktstatistikk på bakgrunn av ”sett elg” og "sett hjort" registreringar,
sjå Hjortevilt.no og Hjorteviltregisteret.no

 

Kommunalt viltfond - Tilskott

Det kan søkjast om tilskott til frå avsetninga i kommunalt viltfond anna kvart år til vilttiltak i Nord-Fron kommune eller tilsvarande tiltak som kjem viltet og viltforvaltninga i kommunen til gode. Neste søknadsomgang vil bli januar 2019.

 

Jegerprøva

Kommunen bidreg i samband med gjennomføring av jegerprøva (teoretisk del). Det blir årleg gjennomført jegerprøve både i regi av Kvam JFF og Fron JFF.                      

 

Kontaktperson:

Viltforvaltning
Tittel Namn Telefon E-post
Skogbrukssjef Geir Johan Groven 61216199 / 99245924 geir.johan.groven@nord-fron.kommune.no
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike