Du er her:

Ambulerande vaktmeister

Ambulerande vaktmeister skal arbeide for at brukaren skal kunne bu heime på ein forsvarlig måte.

Tenesta omfattar

  • Tryggingsalarm; montering, reparasjon og opplæring.
  • Tekniske hjelpemiddel; utkjøring, justering og reparasjon av hjelpemiddel.
  • Praktisk hjelp: bære inn nødvendig ved, strø og måke snø.

Tildelingskriterie

Det er utarbeidd Tildelingskriterie (PDF, 171 kB) for tenesta.

Timepris


For innvilga hjelp til vedbæring og snømåking etter Helse- og omsorgstenestelova gjeld abonnementsprisane for heimehjelp/praktisk bistand.

Informasjon

Dersom du skal søke eller si opp tenesta, har spørsmål o.l. kan du ta kontakt med:
Sundheim Bo- og Treningssenter, 2640 Vinstra. Tlf. 61 21 64 00.

Betalingssatsar pleie- og omsorgstenester for 2019
Betalingssatsar pleie- og omsorgstenester for 2019
Type teneste Pris Kommentar
Korttidsopphald på Sundheim kr 165 pr. døgn for dei 60 første døgna. Etter dette er opphaldet definert som langtidsplass med andre takstar.
Dag-/nattplass på Sundheim kr 85 pr. døgn
Matombringing/middag på Sundheim kr 59 pr. porsjon (råvarekostnad). For dei som ikkje kan handle/lage mat sjølv
Matombringing / middag på Sundheim kr. 100 pr. porsjon (sjølvkost). For dei som kan handle/lage mat sjølv.
Heimehjelp kr 354 Sjølvkost for heimehjelp er pr dd. utrekna til kr. 354 / time.
Tøyvask kr 15 pr. kilo (sjølvkost)
Tryggingsalarm I kr. 0 For dei som er avhengig av det for å kunne bu heime
Tryggingsalarm II kr. 208 pr. mnd (sjølvkost) inkl. utkjøring . For andre som ikkje er avhengig av alarm for å kunne bu heime
Nøkkelsafe kr. 0
Ambulerande vaktmester kr. 354 Sjølvkost for hjelp frå ambulerande vaktmester som ikkje er lovpålagte oppgåver er kr. 354 / time. Hjelp til lovpålagte oppgåver som til dømes vedbæring skal det betalast etter prisliste som for heimehjelp/praktisk bistand.
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike