Du er her:

Heimehjelp / praktisk bistand

Heimehjelp skal gi brukaren praktisk bistand/hjelp i heimen. Tenesta skal bidra til at brukaren greier mest mogleg sjølv og blir minst mogleg avhengig av hjelp frå andre.

Kven kan søke

Du kan søke heimehjelp/praktisk bistand dersom alder, funksjonshemming, sjukdom, stort omsorgsansvar eller akuttsituasjonar gjer at du har behov for hjelp i heimen.

Eigenbetaling

Det er eigenbetaling for heimehjelp /praktisk bistand. Prisen blir utrekna etter husstanden si samla nettoinntekt. Her finn du prisar for heimehjelp.  Her finn du

Betalingssatsar pleie- og omsorgstenester for 2019
Betalingssatsar pleie- og omsorgstenester for 2019
Type teneste Pris Kommentar
Korttidsopphald på Sundheim kr 165 pr. døgn for dei 60 første døgna. Etter dette er opphaldet definert som langtidsplass med andre takstar.
Dag-/nattplass på Sundheim kr 85 pr. døgn
Matombringing/middag på Sundheim kr 59 pr. porsjon (råvarekostnad). For dei som ikkje kan handle/lage mat sjølv
Matombringing / middag på Sundheim kr. 100 pr. porsjon (sjølvkost). For dei som kan handle/lage mat sjølv.
Heimehjelp kr 354 Sjølvkost for heimehjelp er pr dd. utrekna til kr. 354 / time.
Tøyvask kr 15 pr. kilo (sjølvkost)
Tryggingsalarm I kr. 0 For dei som er avhengig av det for å kunne bu heime
Tryggingsalarm II kr. 208 pr. mnd (sjølvkost) inkl. utkjøring . For andre som ikkje er avhengig av alarm for å kunne bu heime
Nøkkelsafe kr. 0
Ambulerande vaktmester kr. 354 Sjølvkost for hjelp frå ambulerande vaktmester som ikkje er lovpålagte oppgåver er kr. 354 / time. Hjelp til lovpålagte oppgåver som til dømes vedbæring skal det betalast etter prisliste som for heimehjelp/praktisk bistand.

 

Serviceerklæring

Det er utarbeidd serviceerklæring for heimehjelp / praktisk bistand.

Tilgjengeleg

Tenesta er tilgjengeleg på dagtid alle kvardagar.

Avdelingsleiar

Avdelingsleiar for heimehjelp er Ragnhild Sandbu.

Informasjon

Dersom du skal søke eller seie opp tenesta, har spørsmål eller liknande kan du ta kontakt med:
Sundheim Bo- og Treningssenter, Sundheimsvegen 30, 2640 Vinstra. Tlf. 61 21 64 00.

Heimehjelp
Heimehjelp
Namn Funksjon Telefon E-post
Ragnhild Sandbu Avdelingsleiar 61 21 64 00 Ragnhild Sandbu
Fann du det du leita etter?

Åste  Ringen Sandbu

Virksomhetsleiar
 
61 21 64 40
 
958 10 515
 
Send epost

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike