Du er her:

Sjukeheimsplass - heildøgnsomsorg

Institusjonsbasert omsorg er eit tilbud til personar med omfattande behov for hieldøgns pleie- og omsorg på grunn av sjukdom og – eller funksjonshemming, og der behovet for hjelp ikkje kan ivaretas i heimen. Sundheim Bo- og Treningssenter gir sjukepleiefaglege tenester, medisinsk behandling av korttidsbebuarar og langtidsbebuarar. Det er tilrettelagt tilbud for alders demente og det gis eit pleie- og omsorgstilbud for dei alvorleg sjuke med samansatte pleiebehov og ved livets slutt.

Langtidsavdelingane

Langtidsavdelingane har tilsaman 54 plassar

  • Avdeling Øst har 18 einerom med dusj og toalett
  • Avdeling Vest har 18 einerom med dusj og toalett
  • Sundtunet er ein frittliggjande avdeling for personar med demenssjukdom og har 18 einerom med dusj og toalett

Kven kan søkje

Den som har behov for pleie og omsorg ei lengre periode kan søkje denne tenesta. Her finn du Tildelingskriterie for langtidsplass.

Formål

Langtidsopphald er eit tilbod for personar som har behov for døgnkontinuerleg omsorg og hjelp, og som ikkje er i stand til å ta vare på eigen omsorg, sjølv med hjelp frå heimetenesta.

 

Forebyggande helsetenester for eldre

Arbeidsstue

Arbeidsstua har tilbod om hobbyaktivitetar, trivselsskapande aktivitet og er ein populær møteplass både for dei som bur på Sundheim og dei som er dagpasientar.

Dagplass for personar med demenssjukdom

Arbeidsstua har tilbod om dagplass spesielt tilrettelagt for personar med demenssjukdom.

Kjøkken

Institusjonen har eige kjøkken og lagar mat til dei som bur fast på institusjonen og for utkøyring til heimebuande som ønskjer ferdiglaga middagsmat. Kantine for bebuarar, pårørande og tilsette er knytt til kjøkkenet.

Informasjon

For meir informasjon, søknadsskjema e.l. kan du kontakte: Sundheim Bo- og Treningssenter, Sundheimsvegen 30, 2640 Vinstra. Tlf. 61 21 64 00.

Sundheim Institusjon
Namn Funksjon Telefon E-post
Hanne K Kvamme Virksomhetsleder 61 21 63 70 / 98443540 Hanne Kvamme
Veronica Silliløkken Avd.leiar avd. Øst 61 21 63 71 Veronica Silliløkken
Anne Berit Renshusløkken Avd.leiar avd. Vest (til 01.11.17) 61 21 63 80 toro-brit.bentdal@nord-fron.kommune.no
Torø-Brit Bentdal Avd.leiar Sundtunet ( til 01.11.17) 61 21 63 90 gunhild.kongsli.bilben@nord-fron.kommune.no
Espen Sætha Avd.leiar institusjonskjøken 61 21 64 12 Espen Sætha
Ellen Baukhol Klidonas Avd.leiar Forebyggande helsearb. for eldre 61 21 64 42 Ellen Baukhol Klidonas
Fann du det du leita etter?
Vernepleier
 
61 21 63 70
 
984 43 540
 
Send epost

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike