Du er her:

Prisar for kommunaltekniske tenester 2019

Prisar for kommunaltekniske tenester blir årleg vedtatt av kommunestyret

Kommunale avgifter blir fakturert i 12 terminar med forfall 20. i kvar månad, men med slike unntak:

  • Avgifter som gjeld jakt/fiskebu ein gong pr. år. Forfall 20. mai
  • Feiing blir fakturert ein gong pr. år. Forfall 20. august
  • Septik/slam blir fakturert ein gong pr. år. Forfall 20. november
  • Målarleige vassmålar blir fakturert ein gong pr. år. Forfall 20. november.

Dei som ønskjer 4 terminar istadenfor 12 kan få dette ved å ta kontakt med kommunen.

For vatn og kloakkavgifter er det låg og høg sats, der låg sats vil gjelde eigedomar i utbygd område der det blir kravd refusjon for interne anlegg. Høg sats vil gjelde eigedomar der det er / blir ført fram offentleg leidning utanom felta nemnt over. Her blir det ikkje kravd refusjon.

I tilfelle der det kan dokumenterast utgifter for å føre leidningsnettet fram til tomtegrensa inkl. eventuell refusjon som overstig forskjellen mellom høg og låg avgift, skal det nyttast låg sats.

Satsane er delt inn etter soner:
Sone 2 gjeld eigedomar ovanfor Låvåsfeltet i Kvam og ovanfor Brattliflata vassverk.
Sone 3 gjeld eigedomar vest for Kamsbekken i Skåbu ( i hovudsak hytteområda Sikkilsgrenda og Skardfjellgrenda ).
Sone 1 gjeld alle eigedomar utanom sone 2 og sone 3 ( i hovudsak sentrumsområda i Vinstra, Kvam og Skåbu).

Forklaring til liste under:

*) Avgift pr. inntaksleidning ( ein eigeom kan ha fleire inntaksleidningar).

**) Bustadeigedom med inntil 2 bueiningar under same eigar blir rekna som ei bueining (t.d. hybel, generasjonsbustad)

***) Fritidseigedom med fleire bueiningar skal betale pr. bueining. Fritidseigedom med leilegheiter betaler pr. leilegheit/bueining.

For eigedomar i område der det blir ført fram offentleg leidningsnett og som har etablert privat vatn- og/eller avløpsanlegg, skal eingongsgebyret for tilknytning reduserast med 50% av satsane nedanfor.

Eingongsgebyr tilknytning vatn og kloakk 2019
Eingongsgebyr tilknytning vatn og kloakk 2019
Type Pris i kr. Sone
Vatn næring * 0-26mm kr 15.000 (låg) - kr 40.000 (høg)
Vatn næring * >26mm kr 30.000 (låg) - kr 80.000 (høg)
Vatn bustad** el. fritidseigedom *** kr 15.000 (låg) - kr 30.000 (høg) Sone 1
Vatn bustad** el. fritidseigedom *** kr 20.000 (låg) - kr 50.000 (høg) Sone 2 og 3
Kloakk næring * 0-26mm kr 40.000 (låg) - kr 100.000 (høg)
Kloakk næring >26mm kr 80.000 (låg) - kr 200.000 (høg)
Bustad** el. fritidseigedom*** kr 30.000 (låg) - kr 70.000 (høg) Sone 1
Bustad** el. fritidseigedom*** kr 50.000 (låg) - kr 100.000 (høg) Sone 2
Bustad** el. fritidseigedom*** kr 30.000 (låg) - kr 70.000 (høg) Sone 3
Årsgebyr på vatn og avløp 2019 Årsgebyr på vatn og avløp består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.
Årsgebyr på vatn og avløp 2019
Vatn og kloakk Brukarkategori Pris i kr. ekskl. mva
Vatn Næring * 0-26 mm kr 2207,-
Vatn Næring* > 26 mm kr 4408,-
Vatn Bustad / fritidseigedom** kr 2207,-
Kloakk Næring* 0-26 mm kr 3470,-
Kloakk Næring* > 26 mm kr 6939,-
Kloakk Bustad / fritidseigedom** kr 3470,-
*) Avgift pr. inntaksleidning ( ein eigedom kan ha fleire inntaksleidningar)
**) Bustadeigedom ( einebustad) m. ekstra bueining kan søkje om fritak for abb.gebyr for ei bueining som ikkje er bebudd ( t.d. kjellarleilegheit, generasjonsbustad, hybel). Fritak gis ikkje med tilbakeverkande kraft.
Vatn - forbruk ( einingspris) Alle brukarkategoriar 11,83 kr/m3
Avløp (einingspris) Alle brukarkategoriar 15,15 kr/m3
Vassmålarleige 2019 Vassmålar leigast av kommunen. Kommunen kjøper inn og eig desse og står for alle kostnader knytt til innkjøp, vedlikehald, reparasjon mm av målaren, Montasje av vassmålar kostast sjølve. Målarleige forfell til betaling på 3. termin. Vassmålaren skal avlesast årleg av abonnenten til dei fristane som er sett av kommunen. Når avlesing av vassmålar ikkje skjer innanfor fristane, vil kommunen kunne foreta avlesing for eigars rekning ( avlesingsgebyr). Kontrollgebyr : kr. 500 .
Vassmålarleige 2019
Årleg leige Pris pr. år Kontrollgebyr *)
0-26 mm kr 265,-
Meir enn 26 mm kr 425,-
Kontrollgebyr kr 500,-
Årsavgift slamtømming - Bustader/gardsbruk/næring 2019
Årsavgift slamtømming - Bustader/gardsbruk/næring 2019
Type Pris pr. tømming - kr. Spesifisert
Anlegg inntil 4 m3 kr 1571,- Tømming annakvart år. Faktura 50% kvart år
Anlegg >4 m3 til 7 m3 kr 2019,- Tømming annakvart år. Faktura 50% kvart år
Anlegg >7 m3 til 10 m3 kr 2503,- Tømming annakvart år. Faktura 50% kvart år
Pris pr. m3 utover 10 m3 kr 295,- pr. m3 pr. tømming
Minirenseanlegg kr 365,- pr. m3 Prisane gjeld pr. tømming som blir gjennomført i forhold til godkjenning og fakturert med 100% for kvar tømming
Tett tank inntil 6 m3 kr 2019,- Prisane gjeld pr. tømming som blir gjennomført og fakturert med 100% for kvar tømming
Tett tank pr. m3 utover 6 m3 kr 365,- pr m3 Prisane gjeld pr tømming som blir gjennomført og fakturert med 100% for kvar tømming.
Årsavgift ved kontroll av mindre avløpsanl.:
Fritidsbustad med alt avløp til tett tank kr 2019,- pr. tømming
Infiltrasjonsanlegg eller tilsv. med inntil 50 PE kr 365,- pr. m3
Årsavgift slamtømming - Fritidsbustader 2019
Årsavgift slamtømming - Fritidsbustader 2019
Type Pris pr. tømming Spesifikasjon
Anlegg inntil 2 m3 kr 1236,- Tømming gjennomført fjerdekvart år og fakturert med 25% kvart år
Anlegg 2 m3 - 4 m3 kr 1571,- Tømming gjennomført fjerdekvart år og fakturert med 25% kvart år
Anlegg 4 m3 - 7 m3 kr 2019,- Tømming gjennomført fjerdekvart år og fakturert med 25% kvart år
Pris pr. m3 utover 7 m3 kr 295,- pr. m3 pr. tømming
Minirenseanlegg kr 365,- pr. m3 Prisane gjeld pr. tømming som blir gjennomført i forhold til godkjenning og fakturert med 100% for kvar tømming.
Tett tank inntil 6 m3 kr 2019,-
Tett tank pr m3 utover 6m3 kr 365,- pr m3
Alt avløp til tett tankt kr 2019,- Årsavgift ved kontroll av mindre avløpsanlegg
Infiltrasjonsanlegg eller tilsv. med inntil 50 PE kr 365 pr. m3 Årsavgift ved kontroll av mindre avløpsanlegg
Årsavgift renovasjon og feie/tilsynsgebyr 2019
Årsavgift renovasjon og feie/tilsynsgebyr 2019
Type Pris pr. år Teneste
Restavfall liten 140 liter kr 1305,60 Renovasjon
Restavfall middels 190 liter kr 1551,20 Renovasjon
Restavfall stor 240 liter kr 1959,20 Renovasjon
Restavfall, liten m.kompostering/gjøds.l. kr 888,- Renovasjon
Restavfall, middels m.kompostering/gjøds.l. kr 1056,80 Renovasjon
Restavfall, stor m. kompostering/gjøds.l. kr 1332,00 Renovasjon
Pr. skogsbu, fiskebu kr 422,40 Renovasjon
Pr. hytte, bu, seter utan vatn og/eller kloakk kr 625,60 Renovasjon
Pr. seter, hytte med innlagt vatn og/eller kloakk kr 992,- Renovasjon
Bringeordning (ny) - heilårsbolig kr. 1305,60 Renovasjon
Henteordning (ny) - fritidsbolig kr. 992,- Renovasjon
For 1. pipeløp på bustad og høgstandardhytte* kr 431,- Feie- og tils.gebyr
For kvart pipeløp utover det første på bustad og høgstandardhytte* kr 245,- Feie- og tils.gebyr
Gassfyrte fyringsanlegg kr 319,- Feie- og tils.gebyr
Forebyggande tilsyn kr 162,- Feie- og tils.gebyr
* hytte med innlagt vatn og/eller avløp - privat eller offentleg nett
Betalingssatser for tenester til private 2019
Betalingssatser for tenester til private 2019
Type Pris pr. time
Arbeid (evt. overtid kjem i tillegg) kr 485,-
Utstyr ( spyler, dampkjele) kr 250,-
Traktor kr 250,-
Frakt/kjøring kr 5,- pr km
Betalingssatsar for KOMTEK - næringstomter - 2019
Tomtekjøp og refusjon for næringstomter 2019 Spesifisert
Tomtegrunn inkl. tilleggsareal kr 40,- pr. m2 tomt
Tomtegrunn inkl. tilleggsareal ( tidl. fyllplass i Kvam næringsområde kr 5,- pr. m2 tomt
Refusjon for tomter inkl. kabelanl. og gatelys - tomt inntil 2 da kr 180.000,- pr. tomt
Refusjon for tomter inkl.kabelanl. og gatelys - pr. m2 over 2 da kr 70 pr. m2
Refusjon for tilleggsareal kr 45,- pr. m2
Refusjon og tomtekjøp næringstomter
Betalingssatsar for KOMTEK - bustadtomter - 2019
Betalingssatsar for KOMTEK - bustadtomter - 2019
Tomtekjøp og refusjon for bustadtomter 2019 Spesifisert
Tomtegrunn inkl. tilleggsareal kr 40,- pr. m2
Refusjon for tomter utanom Skåbu (inkl. kabelanlegg og gatelys) kr 180.000,- pr. tomt
Refusjon opparbeidde tomter eldre enn 10 år kr 25.000,- pr. tomt
Refusjon for tomter i Skåbu inntil 10 år gamle kr 90.000,- pr. tomt
Refusjon for tilleggsareal kr 45,- pr. m2
Ukurante/dårlege tomter blir seld som tilleggstomter. Aktuelle tomter blir vurdert i kvart enkelt tilfelle ( 50% av prisen fordelt på areal og 50% fordelt på refusjon kr 50 pr. m2
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike