Du er her:

Barneverntenesta

Barneverntenesta skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling får naudsynt hjelp, omsorg og trygge oppvekstvilkår.

 

Målgruppe

Barneverntenesta gjev tenester til alle born og unge frå 0-18 år og deira familiar som bur i Nord-Fron kommune. Når barnet samtykkjer, kan barneverntenesta oppretthalde hjelpetiltak inntil barnet har fyllt 23 år.

Melding til barnevernet

Både privatpersonar og offentlege instansar kan melde frå til barnevernstenesta om at eit barn kan ha det vanskeleg. Barn kan også sjølve ta kontakt med barnevernstenesta på vegne av seg sjølv eller andre.

Er du bekymra for eit barn?

Er du barn/ungdom, og ønskjer å vite meir om barnevernstenesta?

Sjå også http://www.116111.no/. Gratis alarmtelefon for barn og unge.

Melding om bekymring - kommunalt meldeskjema

Barneombudet

Familievernkontoret

Gudbrandsdal krisesenter

Barnevernet.no

 

Vurdering av melding

Alle meldingar blir vurdert. Dersom det er grunnlag for det blir det sett i verk undersøking. Familien det gjeld blir varsla om at Barneverntenesta har mottatt melding og at det vil bli foretatt ei undersøking av tilhøva rundt barnet. Meldar får tilbakemelding frå barnevernet om at melding er mottatt. Offentleg tilsette får også tilbakemelding om at det blir starta undersøking, og om det blir sett inn tiltak.

 

Tilsette barnevernstenesta
Tilsette barnevernstenesta
Namn Stilling Telefon E-post
Ann Kristin Hoel Avd.leiar Barn og familie, barnevern 61216235/48244283 ann.kristin.hoel@nord-fron.kommune.no
Gro Solberg Barnevernkonsulent 61216164/91810258 gro.solberg@nord-fron.kommune.no
Heidi Høglo Brånå Barnevernkonsulent 61216247/90994771 heidi.hoglo.brana@nord-fron.kommune.no
Isabella Halvorsrød Barnevernkonsulent 61216233/ 48275803 isabella.halvorsrod@nord-fron.kommune.no
Marianne Hytten Bekkum Barnevernkonsulent 61216241/ 95861833 marianne.bekkum@nord-fron.kommune.no
Marit Skoe Kvålen Merkantil ( barnevern) og konsulent for funksjonshemma 61216257/ 90802563 marit.skoe.kvaalen@nord-fron.kommune.no
Iren W. Skurdal Verksemdsleiar 61216238/97523691 iren.w.skurdal@nord-fron.kommune.no

 

 

Det er ikkje mogeleg å treffe saksbehandlarar utanom kontortid. Ved akutte tilfelle utanom kontortid kontakt:

Ringsaker interkommunale barnevernvakt: tlf. 40 40 40 15 . Dette nr. gjeld frå 01.01.19.

 

Politi: 112

Legevakt: 61 29 20 00

Ambulanse / Legevakt: 113

 

Behov for støttekontakter, besøksheimar og tilsynsførarar

Nord-Fron barnevernteneste har jamnleg  behov for ulike oppdragstakere som støttekontakt, besøksheimar, og miljøarbeidarar. For meir opplysninger, ta kontakt med avdelingsleiar Ann Kristin Hoel på tlf. 61216235/48244283.

Barnevernet treng fleire fosterheimar

Barneverntenesta har eit stort behov for fleire fosterheimar. Vi oppmodar alle familier som tenkjer at dette kan være noko for seg, om å ta kontakt med Fosterhjemstjenesten på tlf.46 61 66 10. Sjå meir om det å bli fosterheim på: http://www.bufdir.no/fosterhjem/

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike