Detaljregulering for BF10 Rondablikk - høyring og offentleg ettersyn

Detaljreguleringsplan for BF 10 Rondablikk er lagt ut til offentleg ettersyn.  Planen legg til rette for fritidsbebyggelse. Frist for merknad er 12. oktober 2023.

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte den 17.08.2023, saknr 51/23 vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for BF10 Rondablikk ut til offentleg ettersyn. Hensikten med planen er å leggje til rette for fire nye tomter for fritidsbustader. I tillegg er det gjort ny tomteinndeling for 5 tomter i reguleringsplan for Rondablikk vest.  Ved  endeleg vedtak vil ny plan erstatte gjeldende plan for Rondablikk Vest. Tomtene skal koplast  offentleg vatn- og avlaupsnett. Det er lagt inn forslag om at det ikkje er tillatt med ark eller oppstugu.

Plandokumenta er lagt ut på Arealplaner.no , under boksen planbehandlinger og offentleg ettersyn.

Eventuelle merknader skal sendast skriftleg til :
Nord-Fron kommune, Nedregate 50 eller post@nord-fron.kommune.no   

Frist for merknad er 12. oktober 2023.

Kontakt

Kristin Wiig Larsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 61 21 61 49