Nord-Fron kommune

Heimehjelp

Heimehjelp

Praktisk bistand/opplæring skal bidra til at brukaren blir mest mogeleg sjølvhjulpen/ sjølvstendig i dagleglivet og/eller få hjelp til daglege gjeremål for å kunne bu i eigen bolig så lenge som mogeleg. 

Kva tilbyr vi?

Tenesta omfattar hjelp til praktiske gjeremål i dagleglivet; eigenomsorg og personleg stell som til dømes:

Hjelp til nødvendig reinhald:

 • Allminneleg reingjering av rom som er i dagleg bruk; støvtørk av reine flater, golvvask, støvsuging og vask av bad/WC
 • Bistand til enkel oppvask/ igangsetting av oppvaskmaskin
 • Bistand til innvendig vask av kjøleskåp og mikrobølgeovn ved behov
 • Bistand til vask av klede
 • Sengetøyskift
 • Vindusvask inntil x 2 pr. år på vidauge som nås frå golvet ( utan trapp/stige)
   

Hjelp til personleg stell:

 •  Påkledning, dusj m.m. i samarbeid med heimesjukepleia.

Nødvendige ærend:

 • Vedbæring; frå uthus og inn i huset i mindre mengder, dvs. 2 stk vedvesker, og ingen andre kan utføre dette. 
 • Fjerne snø frå trapp/inngangsparti

Ernæring:

 • Hjelp til å skrive handleliste eller til bestilling av varer
 • Bistand til å handle inn nødvendige husholdningsvarer ved bruk av konto på butikk når det ikkje er pårørande i nærleiken som kan utføre dette
 • Matombringing
 • Bistand til oppvarming av ferdiglagd middagsmat i samarbeid med heimesjukepleia

Anna:

 • Påminning og motivering i personleg levesett, dagleg kosthald m.m.
 • Påminning og motivering til planlegging av daglege gjeremål  ved bruk av t.d. dagsplanar eller vekeplanar.
 • Påminning og motivering til å delta i sosiale aktivitetar/nettverksbygging
 • Motivering til å kome igang med arbeid, dagtilbud og fritidsaktivitetar.
 • Påminning og hjelp for oppfølging av tiltak frå hverdagsrehabiliteringsteamet.

Kven kan få tilbodet?

Du kan søke heimehjelp/ praktisk bistand dersom alder, funksjonshemming, sjukdom, stort omsorgsansvar eller akuttsituasjonar gjer at du har behov for hjelp i heimen. Hjelpebehovet vil fortløpande bli vurdert. 

Her kan du lese

Tildelingskriterie for personlig assistanse - praktisk bistand, opplæring og støttekontakt. (PDF, 290 kB)

Korleis få tilbodet?

 

Du kan søke heimehjelp/praktisk bistand dersom alder, funksjonshemming, sjukdom, stort omsorgsansvar eller akuttsituasjonar gjer at du har behov for hjelp i heimen.

Pris/eigenbetaling

Det er eigenbetaling for heimehjelp /praktisk bistand. Prisen blir utrekna etter husstanden si samla nettoinntekt

Betalingssatsar heimetenester / praktisk bistand 2022
Netto inntekt Eigenbetaling pr. mnd 2022 i kr. Kommentar
Under 2G (f.t. kr. 0 - 212.798) 215 Denne sats blir regulert etter gjeldande satsar gitt i forskrift frå Helse-og omsorgsdept.
2G - 3G ( f.t. kr. 212.799 - 319.198) 760
3G - 4G (f.t. kr. 319.199 - 425.598) 1.140
4G - 5G (f.t. 425.599 - 531.998) 1.709
5G - og høgare (f.t. 531.999 og over) 2.469

 

Betalingssatsar for pleie og omsorgstenester 2022
Type teneste Pris Kommentar
Korttidsopphald på Sundheim 180 pr. døgn dei 60 første pr. kalenderår
Dag-/natt-opphald på Sundheim 100 pr. dag / natt
Betaling for transport til dagaktivitetstilbud på Sundheim 60 Tur/retur
Ambulerande vaktmester 380 pr. time. Sjølvkost for hjelp frå ambulerande vaktmester som ikkje er lovpålagte oppgåver er kr. 380/ time. Hjelp til lovpålagte oppgåver som til dømes vedbæring skal det betalast etter prisliste som for heimehjelp/praktisk bistand.
Utkjøring/tilbakelevering av hjelpemidler frå lokalt lager 200 pr kjøretur
Matombringing/middag på Sundheim type 1 63 pr. porsjon (råvarekostnad). For dei som ikkje kan handle/lage mat sjølv
Matombringing/middag på Sundheim type 2 107 pr. porsjon (sjølvkost). For dei som kan handle/lage mat sjølv.
Middag type 3 153 pr. porsjon.
Heimehjelp 380 pr. time Sjølvkost for heimehjelp er pr dd utrekna til kr. 380/time
Tøyvask 17 pr. kilo (sjølvkost)
Tryggingsalarm type 1 249 pr. mnd. For andre som ikkje er avhengig av alarm for å kunne bu heime
Installering av tryggingsalarm type 1 132 Eingangs sum
Tryggingsalarm type 2 Gratis For dei som er avhengig av det for å kunne bu heime
Installering av tryggingsalarm type 2 Gratis
Nøkkelboks Gratis

 

Lovgrunnlag

Heimehjelp (praktisk bistand) er heimla i lov om helse- og omsorgstenester §3-2, punkt 6, bokstav b.

Opningstider

Alle dagar: kl. 08:00 - 15.30

Adresse

Sundheimvegen 30, 2640 Vinstra

 

 

Kart

Tilbakemelding