Nord-Fron kommune

Matombringing

Matombringing

Eldre eller funksjonshemma som bur heime og har problem med å få laga middag sjølv, kan få maten køyrd til seg. Tilbodet består av middag som vert bringa ein eller fleire dagar i veka.

Kva tilbyr vi?

Det er utkjøring av middagsmat frå kjøkkenet på Sundheim Bo- og Treningssenter.
Matombringing skal bidra til tilfredsstillande ernæring til heimebuande med behov for ferdig laga middagsmat.

 • Levering av middagsmat frå Sundheim 1- ein-gong i veka heime hos brukar
 • Etter vurdering vil det i særskilte høve bli levert middag 2- to – gonger i veka
 • Det kan da leverast  inntil 2 porsjonar varm mat og inntil 2 porsjonar  kald  mat i veka. Desse er for oppbevaring over ei kort periode i kjøleskap
 • Maten som vert produsert etter kok-kjøl prinsippet vert køyrt ut til brukar ein eller fleire gonger i veka etter vedtak. Behov for å auka eller redusera matleveranse må avklarast med den som har fatta vedtaket.
 • Diettmat vert levert dersom det er medisinske årsaker til det.
 • Felles middag kan etter avtale tilbys i HDO/Omsorgsbolig, Sundheimsvegen 25.
 • Matombringing utgår på raude dagar.
   

Matombringing er ingen lovpålagt teneste. Matombringing kan ytast for å dekke eit hjelpebehov som gir rett på tenesta. I slike tilfeller ytast tenesta etter helse- og omsorgstjenestelova § 3-2

 

Kven kan få tilbodet?

Middagsmat frå Sundheim kan du søkje om dersom alder, funksjonshemming, sjukdom, stort omsorgsansvar eller akuttsituasjonar gjer at du ikkje kan lage mat sjølv.

 • Det må føreliggja søknad frå brukar.
 • Brukar må opphalda seg i kommunen.
 • Heimebuande med fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming som ikkje er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Her kan du lese

 

Korleis få tilbodet?

 

Alle søknadar skal svarast på innan 14 dagar. Svaret skal minimum vere i form av eit standard svarbrev der søkjar m.a. får vite når saka er forventa ferdigbehandla.

All tildeling av tenester vert gjort med bakgrunn i kartlegging av brukaren sine ressursar og behov etter individuell og tverrfagleg vurdering.

Kva kostar det?

Betalingssatsar for pleie og omsorgstenester 2022

Betalingssatsar for pleie og omsorgstenester 2022
Type teneste Pris Kommentar
Korttidsopphald på Sundheim 180 pr. døgn dei 60 første pr. kalenderår
Dag-/natt-opphald på Sundheim 100 pr. dag / natt
Betaling for transport til dagaktivitetstilbud på Sundheim 60 Tur/retur
Ambulerande vaktmester 380 pr. time. Sjølvkost for hjelp frå ambulerande vaktmester som ikkje er lovpålagte oppgåver er kr. 380/ time. Hjelp til lovpålagte oppgåver som til dømes vedbæring skal det betalast etter prisliste som for heimehjelp/praktisk bistand.
Utkjøring/tilbakelevering av hjelpemidler frå lokalt lager 200 pr kjøretur
Matombringing/middag på Sundheim type 1 63 pr. porsjon (råvarekostnad). For dei som ikkje kan handle/lage mat sjølv
Matombringing/middag på Sundheim type 2 107 pr. porsjon (sjølvkost). For dei som kan handle/lage mat sjølv.
Middag type 3 153 pr. porsjon.
Heimehjelp 380 pr. time Sjølvkost for heimehjelp er pr dd utrekna til kr. 380/time
Tøyvask 17 pr. kilo (sjølvkost)
Tryggingsalarm type 1 249 pr. mnd. For andre som ikkje er avhengig av alarm for å kunne bu heime
Installering av tryggingsalarm type 1 132 Eingangs sum
Tryggingsalarm type 2 Gratis For dei som er avhengig av det for å kunne bu heime
Installering av tryggingsalarm type 2 Gratis
Nøkkelboks Gratis

Opningstider

Alle dagar: kl. 08:00 - 15.30

Adresse

Sundheimvegen 30, 2640 Vinstra

 

 

Tilbakemelding