Nord-Fron kommune

Korttidsopphald og opptrening i institusjon

Korttidsopphald og opptrening i institusjon

Med korttidsopphald meiner vi eit tidsavgrensa opphald i institusjon gjeve som døgnopphald, dagsopphald eller nattopphald. Korttidsopphald kan tildelast for rehabilitering, observasjon og medisinsk vurdering som ikkje krev sjukehusinnlegging.

Kva tilbyr vi?

 • Brukarane får individuell observasjon, pleie, behandling og rettleiing, der målet er at dei skal greie mest mogeleg sjølv.
 • Medisinsk behandling og pleie ved sjukdom.
 • Rehabilitering
 • Førebyggande tiltak / veiledning / rehabilitering
 • Det vert ytt tverrfagleg oppfylging frå bl.a. lege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tilsynslege kan henvise  til fysioterapeut og spesialisthelseteneste ved behov.
 • Leggja til rette for at brukarar har nødvendige hjelpemidlar.
 • Vurdering av tilstand og funksjonsnivå med tanke på behandling, tiltak og framtidige omsorgsbehov.
 • Etterbehandling frå sjukehus.
 • All pleie og omsorg vert gitt i samarbeid med autorisert helsepersonell.
 • Legemiddelhandtering vert utført av autorisert helsepersonell etter føreskriving av lege.
 • Tilbud om å delta på sosiale aktivitetar ved institusjonen.
 • Pleie og omsorg ved livets slutt.

 

Kven kan få tilbodet?

 • Tildeling av tenesta blir gjort med bakgrunn i kartlegging av brukar sine ressursar og behov, etter individuell/tverrfagleg vurdering.
 • Det blir sendt ut skriftleg vedtak med målsetting og beskrivelse av tenesta.
 • Betaling av tenesta vil framgå av vedtaket
 • Kontakt med andre tenester blir vurdert ved behov

Her kan du lese

 

Her kan du lese

 

Korleis få tilbodet?

Søknadsskjema finn du her.

Dersom du skal søke eller si opp tenesta, har spørsmål o.l. kan du ta kontakt med: Sundheim Bo- og Treningssenter, 2640 Vinstra. Tlf. 61 21 64 00. Avdeling Korttid / rehabilitering.

Om du er innlagt på sjukehus og treng korttidsopphald etter utskriving frå sjukehuset, vil sjukehuset i samråd med deg, sende søknad til Sundheim.

 

Kva kostar det?

Eigenbetaling, iht. Forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester, skjer på grunnlag av netto inntekt av samla skattbar inntekt for husstanden.

Betalingssatsar for pleie og omsorgstenester 2021
Type teneste Pris Kommentar
Korttidsopphald på Sundheim 175 pr. døgn dei 60 første pr. kalenderår
Dag-/nattplass på Sundheim 95 pr. dag / natt
Betaling for transport til dagaktivitetstilbud på Sundheim 60 Tur/retur
Ambulerande vaktmester 372 pr. time. Sjølvkost for hjelp frå ambulerande vaktmester som ikkje er lovpålagte oppgåver er kr. 372/ time. Hjelp til lovpålagte oppgåver som til dømes vedbæring skal det betalast etter prisliste som for heimehjelp/praktisk bistand.
Utkjøring/tilbakelevering av hjelpemidler frå lokalt lager 200 pr kjøretur
Matombringing/middag på Sundheim type 1 62 pr. porsjon (råvarekostnad). For dei som ikkje kan handle/lage mat sjølv
Matombringing/middag på Sundheim type 2 105 pr. porsjon (sjølvkost). For dei som kan handle/lage mat sjølv.
Tøyvask 17 pr. kilo (sjølvkost)
Tryggingsalarm type 1 249 pr. mnd. For andre som ikkje er avhengig av alarm for å kunne bu heime
Installering av tryggingsalarm type 1 132 Eingangs sum
Tryggingsalarm type 2 Gratis For dei som er avhengig av det for å kunne bu heime
Installering av tryggingsalarm type 2 Gratis
Nøkkelsafe Gratis

 

Lovgrunnlag

Tilbudet  er lovpålagt med heimel i lov og helse- og omsorgstenester § 3-2, punkt 6 bokstav c, plass i institusjon herunder sjukeheim.

Kontakt

Sundheim Bo- og Treningssenter
E-post
Telefon 61 21 64 00

Opningstider

Alle dagar: kl. 08:00 - 15.30

Adresse

Sundheimvegen 30, 2640 Vinstra

Kart