Nord-Fron kommune

Regelverk for sal, servering, og skjenkestader

Regelverk for sal, servering, og skjenkestader

Alle som har fått eit løyve er ansvarleg for å sette seg inn i og følge regelverket. Her er ei oversikt over det viktigaste du må vite for god drift:

 

Målet er å føre ein politikk som avgrensar dei samfunnsmessige og individuelle skadeverknadane som alkoholbruk kan innebere.

Alkohollova 

Føremålet med lova er i størst mulig grad å begrense dei samfunnsmessige og individuelle skadene som alkoholbruk kan innebere. Lova skal også fremme næringspolitiske formål, samt hindre kriminalitet i delar av bransjen.

Etter alkohollova § 1-7d har kommunen plikt til å utarbeide en rusmiddelpolitisk handlingsplan. Nord-Fron kommune har vedtatt eigen rusmiddelpolitisk handlingsplan; i planen blir det fokusert på fleire sider knytt til rusproblematikken i kommunen. Det er formulert målsettingar og foreslått konkrete tiltak med tanke på å vidareføre og styrke eksisterande arbeid. Det rusrelaterte arbeidet er samansett og omfattar førebyggjande tiltak som kommunal bevillingspolitikk, informasjon og haldningsskapande arbeid, samt oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukarar.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nord-Fron kommune 2019 - 2022 (PDF, 849 kB)

Alkoholforskrifta

Alkoholforskrifta er gitt i medhald av alkohollova. Forskrifta inneheld reglar for praksis av sals- eller skjenkeløyve.
Frå 1.januar 2021 er det endring i gebyrsatsar for sal og skjenking (PDF, 479 kB), her kan du lese endring i forskrifta §6-2.

 

Serveringslova

Lova sitt foremål er å sikre forsvarleg drift av serveringsstadar av omsyn til næringa, gjestane og samfunnet elles. Lova skal bidra til å gi serveringsstadane stabile og føreseielege rammer og hindre illojal konkurranse. 

Bokføringsforskrifta

Forskrifta skal sikre god dokumentasjon av all omsenting i serveringsvirksomheiter i restaurantbransjen, og bidra til at all omsetning og uttak blir bokført, beskatta og avgiftsberekna korrekt.

Kva som skjer om du ikkje overheld regelverket?

Forskrift om tildeling av prikkar og inndraging av løyve ved brot på alkohollova. 

Kontakt

Kristin Bårdsløkken
E-post
Telefon 61 21 62 32

Opningstider

Måndag - fredag 08.00 - 15.30

Servicetorg / sentralbord Måndag - fredag 09.00 - 14.00

Adresse

Nord-Fron kommunehus

Nedregata 50

2640 Vinstra