Nord-Fron kommune

Tilskot

Tilskot

Tilskot til tilpassing av bustad

Treng du å få tilpassa bustaden din for å kunne halde fram med å bu der? Då kan du søke om finansiering til små eller store ombyggingar og tilpassingar.

 

Tilskot til etablering i eigen bustad

Tilskotet skal bidra til å skaffe eigna bustadar for personar som er vanskelegstilte på bustadmarknaden. Tilskotet skal også sikre at vanskelegstilte kan bli buande i eigna bustad.

 

Tilskot til utgreiing og prosjektering

Treng du å få tilpassa bustaden din, kan du søke om tilskot til profesjonell prosjekteringshjelp.

 

Slik søker du?

Søknadsskjema

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden av saksbehandler Kåre Mæhlum (Sel kommune).

Kva skjer vidare?

I Nord-Fron kommune er det administrasjonssjef som tar stilling til alle saker som gjeld startlån. 

Normal behandlingstid er ca. 4 veker, men kan vere lenger i samband med høgtider og feriar.

Søknadar vert ikkje rekna som levert, og vil ikkje bli behandla, før all naudsynt dokumentasjon er mottatt.

Klage

Du har rett til å klage om du meiner noko i vedtaket er feil. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er sendt. Klagen skal vere skriftleg og grunngjeven. Den skal sendast til Nord-Fron kommune, Nedregt. 50, 2640 Vinstra. 

 

Kontakt

Kåre Mæhlum
Saksbehandler
E-post
Mobil 412 88 781