Deling av eigedom (skille ut tomt)

Ønskjer du å dele eigedomen din (skille ut tomt), må du søke kommunen om løyve. Ved oppretting av ny grunneigedom blir det etablert ein ny sjølvstendig eigedom med eige gårds- og bruksnummer. Den nye eigedomen blir registrert i grunnboka og i matrikkelen (eigedomsregisteret).

Kven kan søke

Det er eigar/heimelshavar av eigedomen som kan søke om frådeling. Er det fleire eigarar, så må alle eigarane signere søknaden. Alternativt kan person med fullmakt frå grunneigarane signere søknaden.

Slik søker du:

Fyll ut Jfr søknadsskjema.

Søknaden må innehalde følgende vedlegg:

 • Skjema frå Kartverket, Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning.
 • Kartskisse som viser ønskja grense for deling av eigedomen og innteikning av tenkt adkomst. Kart finnast her.
 • Gjenpart av nabovarsel (opplysningar gitt i nabovarsel). Skjema finnast hos dibk.no.
 • Eventuelt søknad om dispensasjon frå gjeldande plangrunnlag
 • Eventuelt erklæring om rett til adkomst over naboeigedomar fram til offentleg veg. Skjema finnast hos kartverket.no.
 • Eventuelt erklæring om rett til å leggje, ha liggjande og vedlikehalde vann- og avløpsledningar. Skjema finnast hos kartverket.no.
 • Eventuelt uttalelsar/samtykke får andre offentlege myndigheiter

Nabovarsel (kvittering). Kommunen si e-Torg løysing kan brukast for å hente ut nabolister eller elektronisk varsling av naboar. Alternativt finnast skjema på dibk.no

 

Søknaden sendast til

E-post: post@nord-fron.kommune.no

evt. Nord-Fron kommune
Nedregata 50,
2640 Vinstra.


 

Saksbehandling/tidsfristar

 • Ein søknad om frådelingsløyve som ikkje medfører dispensasjon frå gjeldande plangrunnlag, skal vere behandla innan 12 veker.
 • Opmåling av den nye eigedomen skal utførast innan 16 veker etter at vedtak om frådeling foreligg.
   

Aktuelt lovverk

Pris

Når du skal dele frå ein eigedom, må du betale gebyr både for behandling av delingssøknaden og gebyr for oppmålingsarbeidet. Gebyr for frådelingssøknadar  og oppmåling finn du under.
Blir det søkt om dispensasjon, så medfører dette tilleggsgebyr.

 

Eigenerklæring konsesjonsfri overtaking av eigedom

Etter at ein parsell er frådelt vil eigar og mottakar få matrikkelbrev på den nye parsellen med nytt bruksnummer. Viss arealet er under 2 mål og bebygd trengs det ikkje eigenerklæring om konsesjonsfriheit. Elles må skjema LDIR-360 fyllast ut og sendast til kommunen. Landbrukseigedomar må det søkjast konsesjon om. Når dette er klarlagt må det nye gnr/bnr overskjøtast til den nye eigaren. Skjøtet må sendast til Statens kartverk på Hønefoss i 2 eksemplar.

 

 

 

 

 

Opningstider

Måndag - fredag 08.00 - 15.30

Servicetorg / sentralbord Måndag - fredag 09.00 - 14.00

Adresse

Nord-Fron kommunehus

Nedregata 50

2640 Vinstra