Fakta om din eiendom

Informasjon om innhold skatteseddel og nyttig fakta rundt omtaksering Eiendomsskatt.

Informasjon innhold skatteseddel:


Bygninger på eiendommen; 
 

Alle bygg på eiendommen er registrert som hvert enkelt bygg/bygning; 

-På enkeltbygg kommer det fram informasjon som omsøkt Bygningstype, (oppgitt i 3-sifret nummer), Bygnings-ID – et nummer alle godkjente bygg får tildelt. Dato for «byggetillatelse», «ferdigattest» eller «tatt i bruk».


-Areal Innvendig og utvendig bruksareal angitt i m2, fordelt på de respektive etasjene. Justert iht. etasjefaktor og faktor for «Forhold ved bygg» iht. Rammer og Retningslinjer, Sjå eks. på arealoversikt på forskjellige boliger, side 7 og 8.


Tomt:


-I grunnlaget for eiendomsskatt regnes tomt på inntil 1000 m2. Er arealet mindre justeres det iht. eksakt størrelse og etter m2-pris i Rammer og Retningslinjer.

-Samlet Takst (samlet takstgrunnlag), blir dermed summen av takst på samtlige bygninger og takst tomt, justert iht sonefaktor. De summene er merket med uthevet skrifttype.
Her ligger også opplysning om «eier til stede» på besiktigelsen, samt justering etter sonefaktor, iht. opplysninger i Rammer og Retningslinjer.


Skatt: Her kommer opplysninger om samlet skatt for 2024, regnet ut ifra samlet takst, med fradrag av vedtatt 30% reduksjon (vedtatt i Stortinget), fradrag av vedtatt bunnfradrag (kr. 300.000 pr boenhet) og vedtatt skattesats (3,5 0/00)

 

Faktainformasjon eiendomsskatt:


Bruksareal: 


Innvendig Bruksareal:
 Alt golv-areal innenfor bygningens yttervegger med takhøyde min. 1,90 m, uavhengig av bruk. Arealet under skråtak/mønet himling (f.eks. på loftsetasjer) utgjør, bredden av det arealet som er min 1,9 takhøyde + 60 cm ut på hver side. Eks.: Er målbar bredde 0,6 meter blir den totale målbare bredden på 0,6 + 0,6 + 0,6 = 1,8 meter. Høyden måles fra ferdig golv på etasjeplanet opp til laveste nødvendig bærende konstruksjoner. Se illustrasjoner side 3.

På underetasjer og hovedetasjer er normalt ikke takhøyde noe vanskelig å beregne, da byggeteknisk forskrift setter krav til større takhøyder. Utfordringen kan være eldre kjelleretasjer og loftsrom. 


Pga. at hovedsakelig alle bygninger oppmålt i samband med utvendig besiktigelse, er beregning av innvendig BRA beregnet ut ifra utvendige mål, med fradrag av en standard tykkelse på yttervegger. 


Der innvendig lengde/bredde åpenbart er enklere å måle f. eks på tømmerbygninger med synlig NOV (Hushjørne på tømmerhus) blir Inv. Bra fastsatt ved å måle fra innvendig nov til innvendig nov. 

Der tilstrekkelige målsatte, godkjente tegninger finnes i kommunens bygningsarkiv, blir oppmålt/beregnet areal fra besiktigelse, kontrollert og evt. korrigert.


Utvendig bruksareal: 
Tak-overbygd utvendig areal med takhøyde min. 1,90 målt fra vegg og ut til innsiden av bærepunkt (søyler) eller mellom bærende søyler. Utkraget takoverbygg (uten søyler) medregnes for det areal som overstiger 1 meter overbygg/utstikk. Normalt tak-utstikk innenfor 1 meter og tas ikke med i beregningen av Utvendig Bra. Sjå illustrasjoner side 2.


Illustrasjoner på målbart Bruksareal:
 

Dersom det åpne og overbygde arealet ikke er understøttet, skal areal på
inntil 1,0 meter ikke regnes med. Dersom arealet er understøttet, skal bruksarealet regnes helt ut til fundamentet som understøtter
 

Målbart bruksareal illustrasjon 1

 

 

Målbart bruksareal illustrasjon 2

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ETASJEBETEGNELSER;

Etasjebetegnelser loftsetasje


 

 

 

 

 

 

 

Loftsetasje – L: Måleverdig BRA-areal på loftetasje, sjå også fig. over.

Hva er en loftsetasje:
 

Dersom samlet måleverdig BRA på et plan under skåtak, er mindre enn 1/3 av BRA-areal på tilsvarende plan (horisontalprojeksjon) under, kalles etasjen et Loft og etasjefaktor for loft benyttes.

Dersom samlet måleverdig BRA utgjør mer enn 1/3 av BRA-areal på tilsvarende plan (horisontalprojeksjon) under, kalles etasjen en Hovedetasje, H1, H2 osv. med etasjefaktor som Hoved-etasje/etasjer.

Etasjebetegnelse hovedetasje


 

 

 

 

 


Hovedetasje – H: Et plan der underkant dekke/himling er høyere enn 1,5 m over gjennomsnittlig planert terreng

Etasjebetegnelse underetasje


 

 

 

 

 

 


Underetasje - U: Et plan der avstand mellom underkant dekke/himling og gjennomsnittlig planert terreng er mellom 0,75 og 1,5 m.

Etasjebetegnelse kjelleretasje


 

 

 

 

 

 

Kjelleretasje - K: Et plan der underkant dekke/himling er høyst 0,75 m over gjennomsnittlig planert terreng

 

 

 

 

 

 

Eksempel 1.
Bolig med underetasje, hovedetasje og loft.

***Loft- etasje m/boligareal =10 m2, utvendig tak-overbygd areal = 7 m2. 
Sum areal 17m2
**Hovedetasje 1: m/boligareal = 93 m2, utvendig tak-overbygd areal= 9 m2, 
Integrert garasje =43 m2. Sum areal= 145m2
*Underetasje med boligareal= 75 m2, integrert uthus= 11m2 og utvendig tak-overbygd areal=17m2. 
Sum areal = 103m2

L01= LOFT


Bolig = 10 m² * 
Utvendig BRA= 7 m2 
***Sum L01=17 m2


 

H01 = HOVEDETASJE


Bolig 93 m² **
Utvendig BRA 9 m² **
Integrert garasje 43 m² **

**Sum H01=145m2
 

H01= UNDERETASJE

Bolig 75 m² *** 
Uthus 11 m² ***
Utvendig BRA 17 m² ***
*Sum U01=103 m2

 

 

Eksempel 2.
Bolig med kjelleretasje og 2 hovedetasjer
.
***Hovedetasje 2: m/boligareal =89 m2, Utvendig tak-overbygd areal = 7m2. 
Sum areal=96m2
**Hovedetasje 1: m/boligareal = 130m2, utvendig tak-overbygd areal= 2m2, 
og grillstue=22 m2. Sum areal =154m2
*Kjeller med boligareal= 100m2. 
Sum areal = 100m2

H02= HOVEDETASJE 2

Bolig 89 m² *
Utvendig BRA 7 m² * 
***Sum H02= 96 m2


 

HO1= HOVEDETASJE 1


Bolig 130 m² **
Utvendig BRA 2 m² ** 
Grillstue 22 m2 **
**Sum H01= 154 m2


 

K01= KJELLER


Bolig Kjeller 100 m² *** 
*Sum K1= 100 m2

 

Ajourført pr. 01.01.2024.