Nord-Fron kommune

Ledige kommunale tomter

Ledige kommunale tomter

Nord-Fron kommune har ledige tomter fleire stader i kommunen. Klikk på boksene over for å sjå dei forskjellige bustadområda, og for å lese meir om kvar enkelt tomt. 

 

 

Tomtepriser

Kommunestyret vedtek kvart år gebyrregulativ for kommunaltekniske tenester.

Tomtekjøp og refusjon for bustadtomter for 2022 er vedteke i møte 14.12.2021 - K.sak 110/21.

Tomtekjøp og refusjon bustadtomter 2022

Tomtekjøp og refusjon bustadtomter 2022
Type Pris i kr. Spesifisert
Tomtegrunn inkl. tilleggsareal 45 pr. m2
Refusjon for tomter utanom Skåbu (inkl. kabelanlegg og gatelys) Minimum kr. 330.000 pr. tomt
Refusjon opparbeidde tomter eldre enn 10 år 25.000 pr. tomt
Refusjon for tomter i Skåbu inntil 10 år gamle 90.000 pr. tomt
Refusjon for tilleggsareal 55 pr. m2
Ukurante/dårlege tomter blir seld som tilleggstomter. Aktuelle tomter blir vurdert i kvart enkelt tilfelle ( 50% av prisen fordelt på areal og 50% fordelt på refusjon) 50 pr. m2
Tilskott for bygging av bustad etter eigne retningsliner 100.000 pr. bustad

Nord-Fron kommune satsar på utbygging av fine store tomter og prøver å halde eit gunstig prisnivå. 

Boligtilskudd ved bygging av helårsboliger i Nord-Fron kommune

Visste du at du kan få kr. 100.000 fra kommunen når du bygger helårsbolig i Nord-Fron?

Formålet er å stimulere bygging av nye boliger i kommunen generelt og til leiligheter i sentrum. 
Målet er økt tilflytting til kommunen og få flere beboere i sentrum.

Tilskudd tildeles etter følgende kriterier:

  1. Nord-Fron kommune yter et boligtilskudd på kr. 100.000 til alle privatpersoner som bygger/kjøper ny helårsbolig/-leilighet til eget bruk i kommunen. Søker skal være folkeregistrert som innbygger i Nord-Fron kommune.
  2. Gjelder for alle nye bygg med søknad om byggetillatelse datert etter 01.01.2021.
  3. Tilskuddsordningen gjelder for alle nybygde helårsboliger i hele kommunen. Nye eneboliger, rekkehus, 2-mannsboliger, leiligheter etc. for salg, omfattes av ordningen. Gjelder for bygg på nyopparbeidet tomt eller ved nybygg etter riving ved kjøp av gammelt bygg.
  4. Boliger på eiendom regulert til fritidsbolig omfattes ikke av ordningen.
  5. Boligbygger/-kjøper må selv søke om å få boligtilskuddet utbetalt. Ved utbetaling må søker ha bostedsadresse på tilskuddsobjektet. Fristen for søknad er 6 måneder etter gitt ferdigattest. Etter dette dato faller retten til boligtilskuddet bort.
  6. Kommunen kan etter vedtak, endre eller avskaffe ordningen. Slike endringer kunngjøres/varsles i god tid, slik at den enkelte boligbygger kan tilpasse seg nye ordninger.
  7. Ordningen gjelder ikke for de som fra det offentlige har fått gratis tomt, boligtilskudd eller andre former for tilskudd tidligere.