Ledige kommunale tomter

Nord-Fron kommune har ledige tomter fleire stader i kommunen. Klikk på linkane for lese meir om tomteområda og kvar enkelt tomt. 

 

Nye tomter i Tokse

Tomter i Kvam

Tomter i Skåbu

Her kan du også sjå alle boligane som er til salgs via finn.no i Nord-Fron kommune.

Nedanfor kan du lese Retningsliner for boligtilskudd ved bygging av heilårsbolig i Nord-Fron kommune.

Tilskudd tildeles etter følgende kriterier:
1. Nord-Fron kommune yter et boligtilskudd på kr. 200.000,- til alle privatpersoner som bygger/kjøper ny helårsbolig/-leilighet til eget bruk i kommunen. Søker skal være folkeregistrert som innbygger i Nord-Fron kommune.

2. Gjelder for alle nye bygg med søknad om byggetillatelse datert etter 01.03.2022.

3. Tilskuddordningen gjelder for alle nybygde helårsboliger i hele kommunen. Nye eneboliger, rekkehus, 2-mannsboliger, leiligheter etc. for salg, omfattes av ordningen. Gjelder for bygg på nyopparbeidet tomt eller ved nybygg etter riving ved kjøp av gammelt bygg.

4. Boliger på eiendom regulert til fritidsbolig omfattes ikke av ordningen.

5. Boligbygger/kjøper må selv søke om å få boligtilskuddet utbetalt. Ved utbetaling må søker ha bostedsadresse på tilskuddsobjektet. Fristen for søknad er 6 måneder etter gitt ferdigattest. Etter dette faller retten til boligtilskudd bort.

6. Kommunen kan etter vedtak, endre eller avskaffe ordningen. Slike endringer kunngjøres/varsles i god tid, slik at den enkelte boligbygger kan tilpasse seg nye ordninger.

7. Ordningen gjelder ikke for de som fra det offentlige har fått gratis tomt, boligtilskudd eller andre former for tilskudd tidligere. 

8. Boligtilskuddet gjelder ikke for mikrohus/minihus med fast installasjon eller hus på hjul.

Kontakt

Ane Steig
Boligutvikler
E-post