Nord-Fron kommune

Kunngjering av vedtekne planar

Detaljreguleringsplan for Vinstra park - melding om planvedtak

Kommunestyret har i møte 20.04.2021, KOM-sak 023/21 gjort vedtak om  endeleg godkjenning av detaljreguleringsplan for Vinstra park for dei delane av planen som var lagt ut til 2. offentlege ettersyn i perioden 19.11.2020-14.01.2021.  Dvs føresegner knytt til støy på uteopphaldsareal og  utnyttingsgrad for områda sør for Vinstragata (BKB1-3).

Utnyttingsgrad for BKB1-3 vart vedteke slik det gjekk fram av alternativ 2 ved 2. offentlege ettersyn: Grad av utnytting skal vere minst %BYA= 45 % og maks BYA=60 % inklusive parkering innanfor kvart delområde.  I tillegg vart det vedteke at det skal byggjast minimum 2 og maks 3 etasjar.

Reguleringsplanen som nå er vedteke imøtekjem motsegnene knytt til støy og utnyttingsgrad som var fremja av Statsforvaltaren ved 2. offentlege ettersyn.

Planvedtaket vil bli kunngjort i GD og Dølen 14.05.2021. Eventuell klage på vedtaket må sendast innan 3 veker frå kunngjeringa, dvs. 4.06.2021 . Klaga skal vere skriftleg og grunngjeve og skal sendast til post@nord-fron.kommune.no eller Nord-Fron kommune, Nedregata 50, 2640 Vinstra.

Alle plandokumenta er lagt ut her: