Nord-Fron kommune

Risiko- og sårbarheitsanalyse

Risiko- og sårbarheitsanalyse

I følge Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 14 skal kommunen kartlegge kva uønska hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynlegheita for at desse hendingane skjer og korleis dei i så fall kan påverke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderast og sammenfattast i ei heilheitleg risiko- og sårbarhetsanalyse (forkorta ROS-analyse).

ROS-analysa skal leggast til grunn for kommunen sitt arbeid med samfunnssikkerheit og beredskap.

 

Opningstider

Nord-Fron kommunehus

Nedregata 50

2640 Vinstra

Adresse

Nord-Fron kommunehus

Nedregata 50

2640 Vinstra