Helsestasjon for barn 0-5 år

Kva tilbyr vi?

  • Helsestasjonen skal støtte og veilede foreldre, forebygge sjukdom og fremje barn si fysiske, psykiske og sosiale helse.
  • Heimebesøk til alle nyfødte, individuell konsultasjon ved helsesjukepleiar ved: 4 veker, 6 veker, 8 veker, 3 mnd, 5 mnd, 6 mnd, 8 mnd, 10 mnd, 1 år, 2 år og 4 år.
  • Gruppekonsultasjon ved fysioterapeut ved: 4 veker og barne- og familieveileder ved 18 mnd.
  • Konsultasjon ved lege ved: 6 veker, 6 mnd, 1 år og 2 år.
  • Tilbud om fedresamtale ved 3,5 mnd alder.
  • Vedr. mors psykiske helse tilbys konsultasjon ca. 8-12 veker etter fødsel. Dei som ikkje ønskjer å møte i gruppe med andre foreldre, møter individuelt. Fleire konsultasjonar ved behov.
  • Legen eller helsesjukepleiar tilviser til andre instansar ved behov (i samråd med foreldra).
  • I konsultasjonane tilbyr vi dei anbefalte vaksinene og samtaler om utviklinga til barnet, ernæring, søvn, ulykkesforebygging, samspel med omsorgspersonane og barnet sitt oppvekstmiljø.
  • Barnet må møte til avtalt time. Dersom det ikkje let seg gjennomføra , må helsestasjonen få melding og ny tid kan avtalast. Det er høve til å ta kontakt med oss utanom dei vanlege konsultasjonane.
  • Ved sjukdom og tilstand som krev legetilsyn, må de ta kontakt med legesenteret tlf.61216300

Kven kan få tilbodet?

Helsestasjonen er eit tilbud til alle barnefamiliar med barn frå 0-5 år.

Korleis få tilbodet?

Helsestasjonen får melding om alle nyfødte frå fødeavdeling. Helsesjukepleiar tek så kontakt og tilbyr heimbesøk innan to veker etter fødselen. Nytilflytta tek sjølv kontakt med helsestasjonen.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Helsestasjon 0-5 år
Namn Stilling Mobiltelefon
Berit Muriteigen Helsesjukepleiar 90712107
Ann Jorunn Plassen Helsesjukepleiar 90047869

Opningstider

Måndag - fredag 08.00 - 15.30

Adresse

Nedregt.1, 2. etg. Sødorptunet

2640 Vinstra

Kart