Informasjon om midlertidig forbud mot tiltak etter pbl § 13-1 innenfor Kvamsfjellet nærings- og hytteområde

Reguleringsplan for Kvamsfjellet nærings- og hytteområde strekker seg fra skiarenaen ved Kvam ILs-hytte, langsmed Nysetervegen, ned til nordlige side av Årvillingen, ned til Vålåsjøen og langsmed Gruvvegen.

Årsaken til forbudet: 
I dag er maksareal pr eiendom på 150 m2 BRA, men kommunen ser at mange eiendommer nå fører opp ikke-måleverdige bygninger som ikke medregnes i bruksarealet (BRA). Kommunen har nedlagt forbudet for å kunne få arbeidsro mens en gjennomgår reguleringsbestemmelsene hva gjelder arealbestemmelser samt høyderegler. Hjemmelshavere av eiendommer innenfor planen vil bli varsla dersom det skal foretas endringer i reguleringsplanens bestemmelser.

Hva har forbudet å si for min eiendom? 
Forbudet innebærer at det ikke er tillatt å bygge på eiendommen, med mindre kommunen gjennom en konkret vurdering gir en dispensasjon fra forbudet. Typiske bygg som uthus, garasje, vedbod som en ønsker å føre opp og som i mange tilfeller kan være unntatt søknadspliktig må nå konkret vurderes av kommunen.

Forbudet har ikke tilbakevirkende kraft. Dersom du ikke har planer om å bygge noe på eiendommen din er det ingenting du behøver å foreta deg. Hvis du har byggeplaner, dette gjelder også tiltak som er unntatt søknadsplikt, må du ta kontakt med kommunen for å kunne få en konkret vurdering av ditt ønska byggetiltak. Da skal det sendes inn en skisse, plassering i kart og beskrivelse av tenkt tiltak til post@nord-fron.kommune.no

Ved spørsmål: 
Ta kontakt med Kristin Wiig Larsen på krilar@nord-fron.kommune.no eller pr telefon mandag-torsdag kl. 12.00 -14.00 på 61216149.