Nord-Fron kommune

Aktuelt

 I februar 2020 vedtok kommunestyret dokumentet “Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester i Nord-Fron". Kvalitetsstandarden er basert på nasjonale føringer og lovverk og er et styringsdokument som skal bidra til å skape en felles forståelse for nivået på tjenestene innen pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten.

 Skadefellingslaget i Fron er et interkommunalt skadefellingslag for freda rovvilt i Fronskommunene. Skadefellingslagets funksjon er å iverksette fellingsforsøk etter store rovdyr etter særskilte fellingstillatelser. 

I uke 9 er det vinterferie for Innlandet. Mange i vår kommune reiser til andre kommuner, samtidig som mange har hytte i vår region. Her ser du hvilke anbefalinger som gjelder for gjennomføring av vinterferie.

Kommunestyret vedtok i sak 101/19 og 139/20 at takstene fra 2011 skal kontorjusteres med 10% påslag og gjelde fra 01.01.2021. Den generelle skattesatsen i Nord-Fron kommune er 7 promille, 4 for bolig- og fritidseiendommer. Bunnfradraget er satt til kr 70 000 pr. boenhet fra 01.01.2021.

 

"Sykle til jobben" er ei årleg  kampanje med mål om å få flest mogleg i aktivitet. Kampanjeperioda er frå 20. april til 18. juni. Dette er ei lavterskel, sosial, miljøvennleg, unik og morosam konkurranse. 

Fotballkamp i snøen

Hovedopptak for nye søknader med oppstart 15.august 2021 har søknadsfrist 1. mars.

 

Parkeringsplassen på oversida av kommunehuset  får no ei etterlengta oppgradering. Trafikksikkerheit er ein av hovudårsakane til at området no blir utbetra, i tillegg til behov for fleire plassar, betre avfallshandtering og ladestasjon for el-bilar.  

Frisklivssentralane i Ringebu og Sør-Fron skal arrangere BraMat kurs med oppstart 11.mars. Kurset kan vere ein god start for å få til varig forbetring av kosthaldet. 

Statens kartverk har reist namnesak for ein del lokale stadnamn i Nord-Fron med fleire skrivemåte. Bakgrunn er å få avklart rett skrivemåte for offentleg bruk. Jf. §8 i stadnamnlova, er namnesaka sendt på lokal høyring.

Frist for merknader er 18.04.2021.