Nord-Fron kommune

Aktuelt

BUA Vinstra søkte SparebankstiftelsenDNB om prosjektmidlar for å gjennomføre kurs i vinteraktivitetar for barn.

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte den 12.11.2019, sak 13/19, vedteke å leggje detaljreguleringsplan for Eidesand bustadområde ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10.

Frist for merknader er 16.01.2020.

 Lørdag 30. november d.å. hadde pumpeleverandøren Xylem opplæring/orientering om drift og vedlikehold av den typen pumpestasjonen som entreprenøren har levert på anlegget på Kvamsfjellet. Det ble en grundig gjennomgang av hvordan systemet fungerer og hvordan anlegget bør driftes for å ha et anlegg som skal fungere feilfritt i mange år.

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) utlyser midler gjennom "Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge 2020". I alt er det 310 millioner som blir fordelt. 
Søknadsfrist er 13. desember. 

Formannskapet har i møte den 21.11.19 lagt fram forslag til budsjett og økonomiplan for 2020 – 2023.

Forslaget ligg ute til offentleg ettersyn fram til behandling i kommunestyret 10.12.2019.
Eventuelle innspel til framlegget sendast til post@nord-fron.kommune.no

 

 I forbindelse med fylkessammenslåing fra 01.01.2020 må Kartverket stenge sine systemer matrikkelen og grunnboken i en periode. Dette er for å sikre en problemfri overgang til nye fylker og kommunenummer og sikre kvalitet og fullstendighet i matrikkel og grunnbok etter overgangen.
 

Har du fått invitasjon til å delta i Drikkevannsstudien? 

 

I henhold til kapittel 8 i ny kommunelov av 22.6.18 jf. kapittel 8, skal kommunestyret vedta forskrift om rettigheter og plikter for folkevalgte.

 Midt-Gudbrandsdal demensforening i samarbeid med kommunene tilbyr et undervisningstilbud til deg som er pårørende til en person med demenssykdom.

Oppstart: torsdag 23. januar på Sørheim omsorgssenter i Sør-Fron og gå over til sammen 4 torsdagskvelder.

 

  Går du utan refleks i mørket vil ein bilist i 50 km/t kun ha 2 sekund på å sjå deg. Brukar du refleks har bilisten 10 sekund til rådigheit.