Nord-Fron kommune

Aktuelt

 Det er forbud mot bruk av åpen ild i utmark mellom 15.april og 15.september.

Formannskapet i Nord-Fron har satt av kr. 150.000 i støtte til lokale bedrifter som ønsker å tilby ungdom sommerjobb. 

I medhald av plan- og bygningslova  § 12-8 vert det varsla oppstart av reguleringsplanarbeid for Servicevegen næringsområde i Lomoen. Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for næringstomter i Lomoen, samt å regulere eit område til landbruks-, natur- og friluftsformål.

 


 

"Sykle til jobben" er ei årleg  kampanje med mål om å få flest mogleg i aktivitet. Kampanjeperioda er frå 20. april til 18. juni. 

I 2021 vil det bli foretatt en del oppmålings- og kartleggingsarbeid i Midt-Gudbrandsdalen. I den forbindelse vil det bli satt ned og målt inn fastmerker og lagt ut/malt signaler for flyfotografering. Arbeidet vil foregå i april-september.

Etter en lengre forsinkelse pga. covid-19 er Furusjøen vassverk i drift. Kranene ble åpnet tidligere i dag og nå er vannet snart ute i nettet.

Kommunestyret i Nord-Fron vedtok i møte den 23.02.2023, KOM-sak 002/21, detaljreguleringsplan for Eidesand bustadområde slik planen var lagt til 2. offentleg ettersyn i alternativ 2, med nokre endringar. 

Norsk Kulturarv har teke initiativ til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen og samarbeider med Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet om utvelgelsen av det beste prosjektet kvart år. 
 

 

 
 

Det er gjort to endringer i hvordan eiendomsskatten regnes ut for 2021. Endringene fører til økt eiendomsskatt. For noen vil endringene bety en høy prosentvis endring av eiendomsskatt. 
 

 I februar 2020 vedtok kommunestyret dokumentet “Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester i Nord-Fron". Kvalitetsstandarden er basert på nasjonale føringer og lovverk og er et styringsdokument som skal bidra til å skape en felles forståelse for nivået på tjenestene innen pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten.