Nord-Fron kommune

Aktuelt

Kommunestyret i Nord-Fron har i møte 22.06.2020, sak 062/20, vedteke endring av reguleringsføresegner i tråd med gjeldande arealdel av kommuneplan 2018-2029, i regulerte område for fritidsbustader.

Kommunestyret i Nord-Fron har i møte 22.06.2020, sak 059/20, eigengodkjent detaljreguleringsplan for Rondablikkdokka, slik den var lagt ut til offentleg ettersyn, med nokre mindre justeringar jf. plan- og bygningslova §12-.12.  Endringane går fram av møteboka (PDF, 493 kB).

 

 

Kommunestyret har i møte 22.06.2020, sak 61/20, eigengodkjent detaljreguleringsplan for Kakubakken boligområde, slik den var lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 30.04.-11.06.2020, med nokre mindre justeringar, jf. plan- og bygningslova §12-12. 

Samtidig vart det gjort vedtak om å oppheve del av reguleringsplan for Vinstra sentrum sør - endring ved Sødorp Gjestgivergård, 2008.

Utval for miljø, landbruk og areal vedtok i møte 22.06.20 sak 100/20, å leggje søknad frå DNT-Gudbrandsdal, om dispensasjon frå arealdelen av kommuneplan 2018-2029 for oppføring av ny DNT-hytte på Flekkmoen, ut til offentlig gjennomsyn før endeleg vedtak.

Frist for merknad er 13.08.2020.

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte den 22.06.2020, sak 103/20, vedteke å leggje detaljreguleringsplan for Vinstra park ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10.

Utvalet vedtok samtidig at namneforslaget Vinstraparken, som namn på det nye utviklingsområdet, skal leggjast ut til offentleg ettersyn. 

Frist for merknader er 28.08.2020,

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte 22.6.2020, sak 90/20 og 93/20, vedteke å leggje ut Temaplan for beitebruk i Nord-Fron kommune 2020-2029 og Temaplan for skogbruket i Nord-Fron kommune 2020-2029 til høyring og offentleg ettersyn.

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte den 4.06.2020, sak 71/20, vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Midtstulen hytteområde ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10.

Frist for merknader er 28.08.2020.

Kommunestyret i Nord-Fron har i møte den 22.06.2020, sak 060/20, eigengodkjent detaljreguleringsplan for Givra – del 3, slik planen var lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 30.04.-11.06.2020, med nokre mindre justeringar i planføresegnene. Endringane går fram av møteboka (PDF, 769 kB).

Begynner din husholdning å gå tom for plastsekker til returpast? Snart kan du få kjøpt dette i dagligvarebutikkene. 

Nye retningslinjer for besøk på Sundheim Bo- og Treningssenter med effekt fra onsdag 1. juli.