Nord-Fron kommune

Vinstra 2046 - byutvikling

Vinstra 2046 - byutvikling

Visjonstegning Vinstra 2046Prosjektet «Vinstra 2046» er et meget spennende samarbeidsprosjekt. Dette var en satsing som ble initiert av Nord-Fron kommune høsten 2015. Hovedformålet var å lage en framtidsplan og en framtidsvisjon for kommunesenteret vårt.

På denne siden kan du lese mer om verkstedsamlinger, sentrumsanalyse, studietur, trafikkanalyse og andre nyttige dokumenter. 

Når en by og et kommunesenter formes for framtida, er det mange aktører og interessenter som skal mene noe om utviklinga. Det er både bra og viktig. Alt fra innbyggere, til næringsliv og regionale aktører. Intensjon med prosjektet har hele tiden vært at dette er noe vi skal gjøre i felleskap, at alle interesser skal få bidra hele vegen.

Visjonstegning - Vinstra ParkSamarbeidsprosjekt

Prosjektet Vinstra 2046 er et samarbeid mellom Oppland Fylkeskommune, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Oppland, Midt-Gudbrandsdal Næringsforening, Vinstra markedsforening og Nord-Fron kommune. I tillegg har det blitt arrangert flere møteplasser og verksteder der innbyggere har vært invitert. 

Les strategirapporten (PDF, 13 MB)for Vinstra 2046 her! 
 
 

Verkstedsamlinger - rapporter

Medvirkning har vært viktig i prosessen med Vinstra 2046. Det ble derfor arrangørt fire verkstedsamling, hvorav én var et rent ungdomsverksted. 

Rapportene for verkstedsamlingene finner du her:

 

Studietur

Prosjektgruppa for Vinstra 2046 gjennomførte 26. - 28. oktober 2016 en studietur til Kongsberg, Bø,
Seljord, Rjukan og Notodden som en del av kartleggingsfasen i prosjektet. Det ble gjennomført møter
med representanter for kommuneadministrasjonen i alle de fem byene, omvisning og orienteringer. 

 

Sentrumsanalyse

Sentrum er stedets hjerte, det danner rammen om liv og aktivitet for både unge og eldre. Her finnes de Et utdrag av SWOT-analysen.  viktigste tjenestene og servicetilbudene folk trenger til daglig. Her er butikker, mange av stedets arbeidsplasser, kafeer, kulturtilbud, bibliotek, kanskje kino og samfunnshus. Sentrum er viktig for alle, særlig for unge mennesker som gjerne ønsker et ”litt urbant liv” med kafeer og møtesteder. 

White arkitekter har under våren 2017 fått i oppdrag å vurdere tre ulike sentrumsalternativ for Vinstra:
1. Nedregate
2. Lomoen
3. Lomoen og deler av Nedregate
Sammen med projektgruppen for Vinstra 2046 og innbyggerne i Vinstra, har materialet til denne rapporten blitt tatt fram med en anbefaling om hvor sentrum på Vinstra bør utvikles. 

 

Trafikkundersøkelse

For å få økt kunnskap om trafikksituasjonen tidlig i prosjektet, både på og gjennom Vinstra, ble trafikken til og fra sentrum kartlagt ved hjelp av trafikktellinger. Målet med undersøkelsen var å beskrive lokaltrafikken, gjennomkjøringstrafikken, trafikkfordeling mot E6 og andel gående/syklende. 

 

Gang-, sykkelsti, inkl gangbru mellom Vinstra Park og stasjonen


I rapport fra et konseptstudie (PDF, 5 MB) kan en lese forslag til mulig løsning for en kortere gangforbindelse gjennom Vinstra sentrum.  

Rapporten er støttet med Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet.

Rapporten danner grunnlag for reguleringsarbeid og videre prosjekter mot en realisering!

 

 

Øvrige dokumenter

Under ser du flere dokumenter som gir innblikk i Vinstra 2046. 

Vinstra 2046 - filer
Tittel Publisert Type
Handlingsplan Vinstra 2046

For 2019 - 2023

25.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Handlingsplan Vinstra 2046 - vedtatt.pdf
Anbefalt bussløsning ved Vinstra videregående skule - Statens vegvesen

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Anbefalt bussløsning ved Vinstra videregående skule - Statens vegvesen.pdf
Styringsdokument for utviklingsprosjektet Vinstra 2046 (2016)

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Styringsdokument for utviklingsprosjektet Vinstra 2046 (2016).pdf

 

Filmklipp

Presentasjon av Vinstra park for kommunestyret 22. juni 2021. 

 

Ungdomsrådet går Gyntestien, som går langs Laugen.