Rammer og retningslinjer

Retningliner for eiendomsskattetaksering i Nord-Fron kommune er vedtatt av sakkyndig nemnd 1. februar  2024 og gjeld frå 1. januar 2024.

Nord-Fron kommunestyre vedtok i sak 083/21 i møte 27.10.21 - med heimel i Eigedomsskattelova § 8 A–3, andre ledd -  at det skulle gjennomførast ny alminneleg taksering i 2022 og 2023 og at nye takstar fekk verknad frå skatteåret 2024. Taksering skulle omfatte alle skattepliktige eigedomar i heile kommunen som etter Eigedomsskattelova skal takserast.

 

Her kan du lese

 Retningsliner for eiendomsskattetaksering i Nord-Fron kommune gjeldande frå 1. januar 2024 (PDF, 2 MB)