Nord-Fron kommune

Kunngjeringar/høyringar

Kunngjeringar/høyringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som varsel om oppstart av planarbeid, høyringar av planar som blir lagt ut til offentlig ettersyn og melding om planvedtak.

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte 24.03.2022, sak 023/22 vedteke å leggje detaljreguleringsplan for Rondablikk R1 ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10. Frist for merknader er 27.05.2022.

Tilbakemelding