Nord-Fron kommune

Kunngjeringar/høyringar

Kunngjeringar/høyringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som varsel om oppstart av planarbeid, høyringar av planar som blir lagt ut til offentlig ettersyn og melding om planvedtak.

Nord-Fron kommune varslar oppstart av arbeid med kommunedelplan for Vinstra, jf pbl § 11-12. Samtidig blir forslag til planprogram sendt på høyring, jf. pbl §12-13. Frist for merknad: 04.05.2023.

Tilbakemelding