Nord-Fron kommune

Kunngjeringar/høyringar

Kunngjeringar/høyringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som varsel om oppstart av planarbeid, høyringar av planar som blir lagt ut til offentlig ettersyn og melding om planvedtak.

Kommunestyret har i møte 22.06.2020, sak 61/20, eigengodkjent detaljreguleringsplan for Kakubakken boligområde, slik den var lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 30.04.-11.06.2020, med nokre mindre justeringar, jf. plan- og bygningslova §12-12. 

Samtidig vart det gjort vedtak om å oppheve del av reguleringsplan for Vinstra sentrum sør - endring ved Sødorp Gjestgivergård, 2008.

Utval for miljø, landbruk og areal vedtok i møte 22.06.20 sak 100/20, å leggje søknad frå DNT-Gudbrandsdal, om dispensasjon frå arealdelen av kommuneplan 2018-2029 for oppføring av ny DNT-hytte på Flekkmoen, ut til offentlig gjennomsyn før endeleg vedtak.

Frist for merknad er 13.08.2020.

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte den 22.06.2020, sak 103/20, vedteke å leggje detaljreguleringsplan for Vinstra park ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10.

Utvalet vedtok samtidig at namneforslaget Vinstraparken, som namn på det nye utviklingsområdet, skal leggjast ut til offentleg ettersyn. 

Frist for merknader er 28.08.2020,

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte den 4.06.2020, sak 71/20, vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Midtstulen hytteområde ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10.

Frist for merknader er 28.08.2020.

Kontakt

Hanne Kristine Risdal
Telefon 61 21 61 72