Nord-Fron kommune

Kunngjeringar/høyringar

Kunngjeringar/høyringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som varsel om oppstart av planarbeid, høyringar av planar som blir lagt ut til offentlig ettersyn og melding om planvedtak.

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte den 9.12.2022, MLA-sak 111/22 vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Sjoa skytebaner ut til offentleg ettersyn i perioden 13.12.2022 - 7.02.2023.

Tilbakemelding