Nord-Fron kommune

Kunngjeringar/høyringar

Kunngjeringar/høyringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som varsel om oppstart av planarbeid, høyringar av planar som blir lagt ut til offentlig ettersyn og melding om planvedtak.

Utval for miljø, landbruk og arealsaker har i møte den 29.10.2020, sak 136/20, vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Eidesand bustadområde ut til nytt offentleg ettersyn i 3 alternativ. Frist for merknader er 14.01.2020.

Utval for miljø, landbruk og arealsaker vedtok i møte den 29.10.2020, MLA-sak 143/20, å leggje delar av detaljreguleringsplan for Vinstra park ut til nytt offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10. 

Kontakt

Hanne Kristine Risdal
E-post
Telefon 61 21 61 72