Nord-Fron kommune

Koronavirus i Nord-Fron

Kunngjeringar/høyringar

Kunngjeringar/høyringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som varsel om oppstart av planarbeid, høyringar av planar som blir lagt ut til offentlig ettersyn og melding om planvedtak.

NMK Midt-Gudbrandsdal har søkt om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Søknaden omhandler tillatelse til utslipp av støy mm fra Vinstra Motorsportsarena.

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte den 23.04.2020, sak 48/20, vedteke å leggje forslag til endring av føresegner i tråd med kommuneplanens føresegner for reguleringsplaner som involverer fritidsbebyggelse, ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10.

Frist for merknader er 11.06.2020.

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte den 23.04.2020, vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Givra -  del 3 ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10.

Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for flaumsikringstiltak i nedre del av Givra, Vinstra vest. 

Det er Nord-Fron kommune som er forsalgsstillar.

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte den 23.04.2020, sak 58/20,  vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Kakubakken boligområde ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10 i perioden 30.04.-11.06.2020.

Forslagsstillar er Norgeshus RAM Bygg as.

Planområdet ligg sør for Sødorp Gjestegivergård, Vinstra aust.

Utval for miljø, landbruk og areal i Nord-Fron har i møte den 23.04.2020, MLA-sak 47/20, vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Rondablikkdokka ut til høyring og offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10. Høyringsperiode er 30.04.-11.06.2020.

Formålet med planen er å legge til rette for ein arealbruk som er i tråd med kommuneplanens arealdel, vedteke 19.06.2018.

Kontakt

Hanne Kristine Risdal
Telefon 61 21 61 72