Nord-Fron kommune

Kunngjeringar/høyringar

Kunngjeringar/høyringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som varsel om oppstart av planarbeid, høyringar av planar som blir lagt ut til offentlig ettersyn og melding om planvedtak.

I medhald av plan- og bygningslova  § 12-8 vert det varsla oppstart av reguleringsplanarbeid for Servicevegen næringsområde i Lomoen. Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for næringstomter i Lomoen, samt å regulere eit område til landbruks-, natur- og friluftsformål.

 


 

Kontakt

Hanne Kristine Risdal
E-post
Telefon 61 21 61 72