Nord-Fron kommune

Kunngjeringar/høyringar

Kunngjeringar/høyringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som varsel om oppstart av planarbeid, høyringar av planar som blir lagt ut til offentlig ettersyn og melding om planvedtak.

Det er varsla om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Midtstulen hytteområde på Sødorpfjellet. Området er vist som BF24 i kommuneplanens arealdel 2018-2029. Det er Sødorp sameige som er grunneigar og forslagsstillar. Planen vil  bli utarbeida og fremja som privat reguleringsplan.

Frist for merknader er 8.03.2020.

 

Kontakt

Hanne Kristine Risdal
Telefon 61 21 61 72