Nord-Fron kommune

Kunngjeringar/høyringar

Kunngjeringar/høyringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som varsel om oppstart av planarbeid, høyringar av planar som blir lagt ut til offentlig ettersyn og melding om planvedtak.

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte den 12.11.2019, sak 13/19, vedteke å leggje detaljreguleringsplan for Eidesand bustadområde ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10.

Frist for merknader er 16.01.2020.

Kontakt

Hanne Kristine Risdal
E-post
Telefon 61 21 61 72