Nord-Fron kommune

Kunngjeringar/høyringar

Kunngjeringar/høyringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som varsel om oppstart av planarbeid, høyringar av planar som blir lagt ut til offentlig ettersyn og melding om planvedtak.

Utval for miljø, landbruk og areal (MLA) har i møte den 17.06.2021, sak 91/21 vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Holslågrenda ut til offentleg ettersyn,jf. plan- og bygningslova §12-10.

Formålet med planen er å leggje til rette for fritidsbebyggelse.

Frist for merknader er 3.09.2021.