Nord-Fron kommune

Kommunal beredskap og krisehåndtering

Kommunal beredskap og krisehåndtering

Utgangspunktet for all krisehåndtering er at den så langt som mogeleg skal ivaretas av kommunen sitt ordinære driftsapparat.
Kommunen har eit eige beredskapsplanverk som trer i kraft viss kommunedirektøren bestemmer det. Det er oppretta eiga kriseleiing som blir leia av kommunedirektøren.

 

Informasjonskanalar

I ein krisesituasjon vil kommunen raskt kunne iverksette nødvendige tiltak og prioritere kommunen sine ressursar best mogeleg for å beskytte innbyggjarane og materielle verdiar og for å avgrense skadeverknader og skadeomfang. Det vil bli lagt stor vekt på rask og god informasjon frå kommunen og ut til innbyggjarane.

For tida er dette kommunen sine eigne informasjonskanalar:

SMS-varsling/Telefonoppringing (Varsling 24)

Nord-Fron kommune si heimeside

Nord-Fron kommune si facebookside

Planverk

Nord-Fron kommune har fleire planar/fagplanar knytt til ulike kriser og beredskapssituasjonar i tillegg til den overordna beredskapsplanen.

Her kan du lese

 

Opningstider

Nord-Fron kommunehus

Nedregata 50

2640 Vinstra

Adresse

Nord-Fron kommunehus

Nedregata 50

2640 Vinstra