Betalingssatsar for omsorgstenester

.

Det er eigenbetaling for heimehjelp /praktisk bistand. Prisen blir utrekna etter husstanden si samla nettoinntekt

G er grunnbeløpet i Folketrygden.  Grunnbeløpet er 118.620 kr frå 1. mai 2023 til 1. mai 2024.
Med husstand meiner vi ektefelle/sambuar og eventuelt barn under 18 år.
Dersom søsken eller andre bur saman, må tenestene og betalinga sjåast i forhold til den enkelte brukar.

Timepris (kostpris) skal forhindre at brukaren betalar meir enn det tenesta faktisk kostar kommunen.

Mottakarar av heimehjelp, skal betale for tenesta etter følgende satser:

Betalingssatsar heimetenester / praktisk bistand 2024

Betalingssatsar heimetenester / praktisk bistand 2024
Netto inntekt Eigenbetaling pr. mnd 2024 i kr. Kommentar
Under 2G (f.t. kr. 0 - 237.240) Statlig reg sats under 2 G . Prisjusterast nasjonalt i desember. 230 Denne sats blir regulert etter gjeldande satsar gitt i forskrift frå Helse-og omsorgsdept.
2G - 3G ( f.t. kr. 237.241 - 355.861) 814
3G - 4G (f.t. kr. 355.862 - 474.482) 1.220
4G - 5G (f.t. 474.483 - 593.103) 1.829
5G - og høgare (f.t. 593.104 og over) 2.642
Grunnbeløpet er 118 620 kr frå 1. mai 2023 til 1. mai 2024. Timepris pr 2024: kr. 406,-

Betalingssatsar for pleie og omsorgstenester 2024

Betalingssatsar for pleie og omsorgstenester 2024
Type teneste Pris Kommentar
Korttidsopphald på Sundheim Statlig sats - prisjusteres nasjonalt i desember 193 pr. døgn dei 60 første pr. kalenderår
Dag-/natt-opphald på Sundheim Statlig sats - prisjusteres nasjonalt i desember 110 pr. dag / natt
Betaling for transport til dagaktivitetstilbud på Sundheim 64 Tur/retur
Ambulerande vaktmester 406 pr. time. Sjølvkost for hjelp frå ambulerande vaktmester som ikkje er lovpålagte oppgåver er kr. 406/ time. Hjelp til lovpålagte oppgåver som til dømes vedbæring skal det betalast etter prisliste som for heimehjelp/praktisk bistand.
Utkjøring/tilbakelevering av hjelpemidler frå lokalt lager 208 pr kjøretur
Matombringing til heimebuande 105 pr. porsjon. Ny sats frå 15.06.23 - gjeld til 31.12.24
Salg av middag på Sundheim 158 pr. porsjon. Ny sats frå 15.06.23 - gjeld til 31.12.24
Tøyvask 19 pr. kilo (sjølvkost)
Tryggingsalarm type 1 266 pr. mnd. For andre som ikkje er avhengig av alarm for å kunne bu heime
Installering av tryggingsalarm type 1 141 Eingangs sum
Tryggingsalarm type 2 Gratis For dei som er avhengig av det for å kunne bu heime
Installering av tryggingsalarm type 2 Gratis
Nøkkelboks Gratis