Nord-Fron kommune

Betalingssatsar for omsorgstenester

Betalingssatsar for omsorgstenester

.

Det er eigenbetaling for heimehjelp /praktisk bistand. Prisen blir utrekna etter husstanden si samla nettoinntekt

G er grunnbeløpet i Folketrygden.  Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2022 er kr 111 477.
Med husstand meiner vi ektefelle/sambuar og eventuelt barn under 18 år.
Dersom søsken eller andre bur saman, må tenestene og betalinga sjåst i forhold til den enkelte brukar.

Timepris (kostpris) skal forhindre at brukaren betalar meir enn det tenesta faktisk kostar kommunen.

Mottakarar av heimehjelp, skal betale for tenesta etter følgende satser:

Betalingssatsar heimetenester / praktisk bistand 2023

Betalingssatsar heimetenester / praktisk bistand 2023
Netto inntekt Eigenbetaling pr. mnd 2023 i kr. Kommentar
Under 2G (f.t. kr. 0 - 222.954) Statlig reg sats under 2 G . Prisjusteres nasjonalt i desember 220 Denne sats blir regulert etter gjeldande satsar gitt i forskrift frå Helse-og omsorgsdept.
2G - 3G ( f.t. kr. 222.955 - 344.432) 783
3G - 4G (f.t. kr. 344.433 - 455.910) 1.174
4G - 5G (f.t. 455.911 - 557.388) 1.760
5G - og høgare (f.t. 557.389 og over) 2.543
Grunnbeløp (G) i folketrygden pr. 01.05.2022: kr. 111 477. Timepris pr 2023: kr. 391,-

Betalingssatsar for pleie og omsorgstenester 2023

Betalingssatsar for pleie og omsorgstenester 2023
Type teneste Pris Kommentar
Korttidsopphald på Sundheim Statlig sats - prisjusteres nasjonalt i desember 185 pr. døgn dei 60 første pr. kalenderår
Dag-/natt-opphald på Sundheim Statlig sats - prisjusteres nasjonalt i desember 105 pr. dag / natt
Betaling for transport til dagaktivitetstilbud på Sundheim 62 Tur/retur
Ambulerande vaktmester 391 pr. time. Sjølvkost for hjelp frå ambulerande vaktmester som ikkje er lovpålagte oppgåver er kr. 380/ time. Hjelp til lovpålagte oppgåver som til dømes vedbæring skal det betalast etter prisliste som for heimehjelp/praktisk bistand.
Utkjøring/tilbakelevering av hjelpemidler frå lokalt lager 200 pr kjøretur
Matombringing/middag på Sundheim type 1 65 pr. porsjon (råvarekostnad). For dei som ikkje kan handle/lage mat sjølv
Matombringing/middag på Sundheim type 2 110 pr. porsjon (sjølvkost). For dei som kan handle/lage mat sjølv.
Middag type 3 158 pr. porsjon.
Heimehjelp 391 pr. time Sjølvkost for heimehjelp er pr dd utrekna til kr. 391/time
Tøyvask 18 pr. kilo (sjølvkost)
Tryggingsalarm type 1 256 pr. mnd. For andre som ikkje er avhengig av alarm for å kunne bu heime
Installering av tryggingsalarm type 1 136 Eingangs sum
Tryggingsalarm type 2 Gratis For dei som er avhengig av det for å kunne bu heime
Installering av tryggingsalarm type 2 Gratis
Nøkkelboks Gratis

Kontakt

Bente Merete Joten Skog
Sektorsjef
E-post
Mobil 47 75 15 41

Opningstider

Måndag - fredag 08.00 - 15.30

Servicetorg / sentralbord Måndag - fredag 09.00 - 14.00

Adresse

Nord-Fron kommunehus

Nedregata 50

2640 Vinstra

Tilbakemelding