Nord-Fron kommune

Betalingssatsar for omsorgstenester

Betalingssatsar for omsorgstenester

.

Det er eigenbetaling for heimehjelp /praktisk bistand. Prisen blir utrekna etter husstanden si samla nettoinntekt

G er grunnbeløpet i Folketrygden. 1 G er pr. mai 2021 kr. 106.399 pr. år.
Med husstand meiner vi ektefelle/sambuar og eventuelt barn under 18 år.
Dersom søsken eller andre bur saman, må tenestene og betalinga sjåst i forhold til den enkelte brukar.

Timepris (kostpris) skal forhindre at brukaren betalar meir enn det tenesta faktisk kostar kommunen.

Mottakarar av heimehjelp, skal betale for tenesta etter følgende satser:

Betalingssatsar heimetenester / praktisk bistand 2021

Betalingssatsar heimetenester / praktisk bistand 2021
Netto inntekt Eigenbetaling pr. mnd 2021 i kr. Kommentar
Under 2G (f.t. kr. 0 - 202.702) 210 Denne sats blir regulert etter gjeldande satsar gitt i forskrift frå Helse-og omsorgsdept.
2G - 3G ( f.t. kr. 202.703 - 304.054) 744
3G - 4G (f.t. kr. 304.055 - 405.406) 1.116
4G - 5G (f.t. 405.407 - 506.758) 1.674
5G - og høgare (f.t. 506.759 og over) 2.418

Betalingssatsar for pleie og omsorgstenester 2021

Betalingssatsar for pleie og omsorgstenester 2021
Type teneste Pris Kommentar
Korttidsopphald på Sundheim 175 pr. døgn dei 60 første pr. kalenderår
Dag-/nattplass på Sundheim 95 pr. dag / natt
Betaling for transport til dagaktivitetstilbud på Sundheim 60 Tur/retur
Ambulerande vaktmester 372 pr. time. Sjølvkost for hjelp frå ambulerande vaktmester som ikkje er lovpålagte oppgåver er kr. 372/ time. Hjelp til lovpålagte oppgåver som til dømes vedbæring skal det betalast etter prisliste som for heimehjelp/praktisk bistand.
Utkjøring/tilbakelevering av hjelpemidler frå lokalt lager 200 pr kjøretur
Matombringing/middag på Sundheim type 1 62 pr. porsjon (råvarekostnad). For dei som ikkje kan handle/lage mat sjølv
Matombringing/middag på Sundheim type 2 105 pr. porsjon (sjølvkost). For dei som kan handle/lage mat sjølv.
Tøyvask 17 pr. kilo (sjølvkost)
Tryggingsalarm type 1 249 pr. mnd. For andre som ikkje er avhengig av alarm for å kunne bu heime
Installering av tryggingsalarm type 1 132 Eingangs sum
Tryggingsalarm type 2 Gratis For dei som er avhengig av det for å kunne bu heime
Installering av tryggingsalarm type 2 Gratis
Nøkkelsafe Gratis