Betalingssatsar for omsorgstenester

.

Det er eigenbetaling for heimehjelp /praktisk bistand. Prisen blir utrekna etter husstanden si samla nettoinntekt

G er grunnbeløpet i Folketrygden.  Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2022 er kr 111 477.
Med husstand meiner vi ektefelle/sambuar og eventuelt barn under 18 år.
Dersom søsken eller andre bur saman, må tenestene og betalinga sjåst i forhold til den enkelte brukar.

Timepris (kostpris) skal forhindre at brukaren betalar meir enn det tenesta faktisk kostar kommunen.

Mottakarar av heimehjelp, skal betale for tenesta etter følgende satser:

Betalingssatsar heimetenester / praktisk bistand 2023

Betalingssatsar heimetenester / praktisk bistand 2023
Netto inntekt Eigenbetaling pr. mnd 2023 i kr. Kommentar
Under 2G (f.t. kr. 0 - 222.954) Statlig reg sats under 2 G . Prisjusteres nasjonalt i desember 220 Denne sats blir regulert etter gjeldande satsar gitt i forskrift frå Helse-og omsorgsdept.
2G - 3G ( f.t. kr. 222.955 - 344.432) 783
3G - 4G (f.t. kr. 344.433 - 455.910) 1.174
4G - 5G (f.t. 455.911 - 557.388) 1.760
5G - og høgare (f.t. 557.389 og over) 2.543
Grunnbeløp (G) i folketrygden pr. 01.05.2022: kr. 111 477. Timepris pr 2023: kr. 391,-

Betalingssatsar for pleie og omsorgstenester 2023

Betalingssatsar for pleie og omsorgstenester 2023
Type teneste Pris Kommentar
Korttidsopphald på Sundheim Statlig sats - prisjusteres nasjonalt i desember 185 pr. døgn dei 60 første pr. kalenderår
Dag-/natt-opphald på Sundheim Statlig sats - prisjusteres nasjonalt i desember 105 pr. dag / natt
Betaling for transport til dagaktivitetstilbud på Sundheim 62 Tur/retur
Ambulerande vaktmester 391 pr. time. Sjølvkost for hjelp frå ambulerande vaktmester som ikkje er lovpålagte oppgåver er kr. 380/ time. Hjelp til lovpålagte oppgåver som til dømes vedbæring skal det betalast etter prisliste som for heimehjelp/praktisk bistand.
Utkjøring/tilbakelevering av hjelpemidler frå lokalt lager 200 pr kjøretur
Matombringing til heimebuande 105 pr. porsjon. Ny sats frå 15.06.23
Salg av middag på Sundheim 158 pr. porsjon. Ny sats frå 15.06.23
Heimehjelp 391 pr. time Sjølvkost for heimehjelp er pr dd utrekna til kr. 391/time
Tøyvask 18 pr. kilo (sjølvkost)
Tryggingsalarm type 1 256 pr. mnd. For andre som ikkje er avhengig av alarm for å kunne bu heime
Installering av tryggingsalarm type 1 136 Eingangs sum
Tryggingsalarm type 2 Gratis For dei som er avhengig av det for å kunne bu heime
Installering av tryggingsalarm type 2 Gratis
Nøkkelboks Gratis

Kontakt

Bente Merete Joten Skog
Sektorsjef
E-post
Mobil 47 75 15 41

Opningstider

Måndag - fredag 08.00 - 15.30

Servicetorg / sentralbord Måndag - fredag 09.00 - 14.00

Adresse

Nord-Fron kommunehus

Nedregata 50

2640 Vinstra