Nord-Fron kommune

Betalingssatsar for omsorgstenester

Betalingssatsar for omsorgstenester

.

Det er eigenbetaling for heimehjelp /praktisk bistand. Prisen blir utrekna etter husstanden si samla nettoinntekt

G er grunnbeløpet i Folketrygden. 1 G er pr. mai 2021 kr. 106.399 pr. år.
Med husstand meiner vi ektefelle/sambuar og eventuelt barn under 18 år.
Dersom søsken eller andre bur saman, må tenestene og betalinga sjåst i forhold til den enkelte brukar.

Timepris (kostpris) skal forhindre at brukaren betalar meir enn det tenesta faktisk kostar kommunen.

Mottakarar av heimehjelp, skal betale for tenesta etter følgende satser:

Betalingssatsar heimetenester / praktisk bistand 2022

Betalingssatsar heimetenester / praktisk bistand 2022
Netto inntekt Eigenbetaling pr. mnd 2022 i kr. Kommentar
Under 2G (f.t. kr. 0 - 212.798) 210 * regulerast når ny sats er kjent Denne sats blir regulert etter gjeldande satsar gitt i forskrift frå Helse-og omsorgsdept.
2G - 3G ( f.t. kr. 212.799 - 319.198) 760
3G - 4G (f.t. kr. 319.199 - 425.598) 1.140
4G - 5G (f.t. 425.599 - 531.998) 1.709
5G - og høgare (f.t. 531.999 og over) 2.469

Betalingssatsar for pleie og omsorgstenester 2022

Betalingssatsar for pleie og omsorgstenester 2022
Type teneste Pris Kommentar
Korttidsopphald på Sundheim 175 * Blir regulert når ny sats er kjent pr. døgn dei 60 første pr. kalenderår
Dag-/natt-opphald på Sundheim 95 * Blir regulert når ny sats er kjent pr. dag / natt
Betaling for transport til dagaktivitetstilbud på Sundheim 60 Tur/retur
Ambulerande vaktmester 380 pr. time. Sjølvkost for hjelp frå ambulerande vaktmester som ikkje er lovpålagte oppgåver er kr. 380/ time. Hjelp til lovpålagte oppgåver som til dømes vedbæring skal det betalast etter prisliste som for heimehjelp/praktisk bistand.
Utkjøring/tilbakelevering av hjelpemidler frå lokalt lager 200 pr kjøretur
Matombringing/middag på Sundheim type 1 63 pr. porsjon (råvarekostnad). For dei som ikkje kan handle/lage mat sjølv
Matombringing/middag på Sundheim type 2 107 pr. porsjon (sjølvkost). For dei som kan handle/lage mat sjølv.
Middag type 3 153 pr. porsjon.
Heimehjelp 380 pr. time Sjølvkost for heimehjelp er pr dd utrekna til kr. 380/time
Tøyvask 17 pr. kilo (sjølvkost)
Tryggingsalarm type 1 249 pr. mnd. For andre som ikkje er avhengig av alarm for å kunne bu heime
Installering av tryggingsalarm type 1 132 Eingangs sum
Tryggingsalarm type 2 Gratis For dei som er avhengig av det for å kunne bu heime
Installering av tryggingsalarm type 2 Gratis
Nøkkelboks Gratis

Kontakt

Bente Merete Joten Skog
Sektorsjef
E-post
Telefon 61 21 61 54
Mobil 477 51 541

Opningstider

Måndag - fredag 08.00 - 15.30

Servicetorg / sentralbord Måndag - fredag 09.00 - 14.00

Adresse

Nord-Fron kommunehus

Nedregata 50

2640 Vinstra