Rus og psykisk helse

Kva tilbyr vi?

Tjenesta rus og psykisk helse skal forebygge og behandle personar med psykiske problem og/eller rusproblem, slik at dei, i størst mulig grad, skal kunne meistre eigne liv.

Tjenesta skal ta utgangspunkt i pasienten sine behov og ressursar når tiltak og målsetting blir satt.

Rus og psykisk helse skal ved behov samarbeide med andre tenester, slik at pasienten opplev eit heilheitlig og samordna tilbod.

Tjenesta har også samtaletilbod for pårørande og arbeidar for å styrke samarbeidet med pasient og pårørande om planlegging og gjennomføring av tiltak innanfor det psykiske helsearbeidet.

For å nå målet arbeidar tenesta med forebyggende arbeid, lavterskeltiltak og gode samarbeidsrutiner mellom dei berørte tenestane.

 • Samtalebehandling
 • Koordinering av tenester, individuell plan, ansvarsgrupper.
 • Individuell trening ved for eksempel angstlidelser.
 • Oppfølging i form av blant anna motivasjonssamtalar, henvisning til spesialisthelsetjenesten for LAR, avgiftning og behandling, samarbeid med andre instansar
 • Hjelp til å lage struktur i kvardagen og finne meiningsfulle aktivitetar.
 • Støtte til betring og meistring av eiga liv.
 • Gruppetilbod som for eksempel depresjonsmeistring, angst-  og samtalegrupper.
 • Informasjon om øvrige kommunale tilbod og henvisning til Frisklivssentralen.
 • Samtaletilbod for pårørande til menneskje med rusutfordringar eller psykiske lidelser.

Dersom ein ser at behandlingstid vil vare utover 7 samtalar blir dette tatt opp med pasienten og ny plan for oppfølging blir utarbeida – og fattes eit vedtak for vidare oppfølging.

Kven kan få tilbodet?

Personer over 18 år som har psykiske helseproblem og/eller rusmiddelproblem kan få tenesta.
Pårørende og andre som treng hjelp i en vanskelig situasjon kan også få tjenesta

Korleis få tilbodet?

Dersom det oppstår akutt behov for nødvendig helsehjelp vil hjelp bli satt i gang og kartlegging vil bli utført etterpå. Vedtak blir fatta så snart som råd.

 • Tenestemottakar får beskjed seinast same dag dersom avtalar blir endra.
 • Tenesteytar vil samhandle med tenestemottakar om utføring av tenesta.
 • Tenesta blir organisert slik at det tilstrebes færrast mogleg tenesteytarar, det vil seie primærsjukepleie.

Alle som mottek helsetenester vekentleg i heimen i meir enn 3 månedar har rett til fri tannbehandling ved offentleg tannklinikk.

Lovgrunnlag

Lov om pasient og brukerrettigheter §§ 2-1 a og e, lov om helse- og omsorgstjenester §§ 3-3, 3-2 punkt 6 bokstav a og b, 3-2 nr. 5 og 3-6, lov om folkehelsearbeid §§ 4, 5 og 7 og lov om psykisk helsevern. Se også kapittel 6 i denne standarden om personlig assistanse og kapittel 9 om helsetjenester i hjemmet.

Kontakt

Marianne Hoff
Avd.leder - Psyk.helse
E-post
Mobil 95 87 25 32

Opningstider

Måndag - fredag 08.00 - 15.30

Servicetorg / sentralbord Måndag - fredag 09.00 - 14.00

Adresse

Nedregata 54,

2640 Vinstra