Pakkeforløp

Pakkeforløp skal gi deg som pasient eller pårørande eit behandlingsforløp som er heilheitleg og forutsigbart, utan unødig ventetid. Du skal få meir innflytelse på behandlinga, og den skal evaluerest systematisk undervegs.

Pakkeforløp har som mål å bidra til at pasientane får gode, koordinerte og samanhengande tenester. Pakkeforløpa vil bli implementert trinnvis.

Pakkeforløp skal bidra til økt brukermedvirkning og brukertilfredshet.

Vaksne personar med psykiske og/eller rusrelaterte lidelser blir henvist til pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern og for tverrfagleg spesialisert rusbehandling. Pakkeforløpa skal bidra til gode, koordinerte og samanhengande tenester. Dei skal sikre samhandling mellom pasient evt. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjeneste, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Fastlege får melding om pasient som kan ha nytte av eller ønskje om å henvisast til pakkeforløp frå ROP-tenesta.

Oppstart av pakkeforløp

Pakkeforløpet startar når fastlegen eller andre henviser pasient til utredning eller behandling på sjukehus. Pasienten sine ønskje og behov skal ligge til grunn for behandlinga, og han/ho bidreg aktivt under heile forløpet.

 

Eksterne lenkar

 

Kontaktinformasjon

Pakkeforløp rus og psykisk helse vaksne: Anja Solberg

Pakkeforløp for barn: Ann-Jorunn Plassen