Søke tjenester - Tildelingskontoret

Når du har behov for helse- og omsorgstjenester er Tildelingskontoret «en dør inn». Vi tilbyr råd og informasjon om tjenestene kommunen har, og vi behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenster. Vi har taushetsplikt. Vi er helsepersonell med videreutdanning blant annet i helserett. 

Koordinerende enhet er organisert under Tildelingskontoret. Koordinerende enhet skal bidra til å sikre et helhetlig og koordinert tilbud til pasienter og brukere med langvarige behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. 

 

Dette kan Tildelingskontoret hjelpe deg med

 • råd og veiledning om ulike tjenester og tilbud kommunen har 

 • å søke om helse- og omsorgstjenester 

 • å søke om individuell plan og/eller koordinator 

 • å søke om bistand til å leie kommunal bolig 

 • å søke om bostøtte  

 • å klage på vedtak, bistand til å formulere klager 

 
Tjenester jeg kan søke om

 • Avlastning til barn og unge 

 • Avlastning til voksne 

 • Bostøtte 

 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)  

 • Dagtilbud for hjemmeboende eldre personer/ personer med demens lidelse 

 • Dagtilbud for personer over 18 år med utviklingshemming eller andre funksjonsnedsettelser. 

 • Helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie) 

 • Helsetjenester i hjemmet – (rus- og psykisk helsetjeneste) 

 • Hverdagsrehabilitering

 • Individuell plan 

 • Koordinator  

 • Korttidsopphold  

 • Langtidsopphold sykehjem 

 • Ledsagerbevis  

 • Matombringing 

 • Omsorgsstønad 

 • Omsorgsbolig 

 • Parkeringsbevis (HC-kort) 

 • Praktisk bistand (hjemmehjelp) 

 • Personlig assistanse 

 • Støttekontakt 

 • Tilrettelagte tjenester 

 • Trygghetsalarm 

 • Velferdsteknologi 

Søknadsskjema 

Send søknad om helse- og omsorgstjenester

Alle søknader om hjemmehjelp sendes til Tildelingskontoret. 

Kontakt Tildelingskontoret  hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å skrive søknad.  

Kontakt tildelingskontoret på telefon 45 37 73 65 tirsdag til torsdag mellom kl. 12.00 – 14.00 hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å skrive søknad.  

Hva skjer etter at jeg har søkt? 

Etter at Tildelingskontoret har mottatt søknad vil du bli kontaktet for nødvendig informasjon. Det er ofte behov for å avtale hjemmebesøk slik at vi kan snakke med deg og evt. pårørende for å kartlegge hva du greier og hva du trenger bistand til. 

Det vil deretter bli foretatt en vurdering før det blir fattet vedtak i saken. Du vil da få et brev i posten – et enkeltvedtak som beskriver om du får innvilget eller gitt avslag om tjeneste, omfang og begrunnelse. 
 

 

Adresse

Nord-Fron kommunehus

Nedregata 50

2640 Vinstra