Nord-Fron kommune

Koronavirus i Nord-Fron

Kommunale tilskotsordningar

Kommunale tilskotsordningar

Her kan du lese meir om Nord-Fron kommune sine tilskottsordningar. 

Tilskott frå kulturpengane

Klikk i boksen under for å sjå retningsliner for tilskot av kulturpengane. 

Retningsliner for tildeling av kulturpenger

Tilskott til drift 

Nord-Fron kommune gir kvart år økonomisk støtte til kulturarbeid i kommunen.

Målet med tilskottsordninga er for det første ei allmenn opprioritering av kulturarbeidet. Vidare ønskjer ein å stimulere utviklinga av eit variert og aktivt nærmiljø, og skape like vilkår for tiltak og aktivitetar i heile kommunen.

Fordeling av kulturpengar vert gjort etter skjønn, der det vert lagt vekt på følgjande moment:

  • gjennomførte og planlagde tiltak, medlemstal og rekneskapstal
  • kva for kulturoppgåver organisasjonen/tiltaket løyser
  • aldersgruppering - medlemstype (barn, ungdom, eldre, funksjonshemma, osv.)
  • geografiske forhold
  • husleigeforhold

Søknadsfrist er 15. mars! 

Søk om kulturpenger her!

 

Tilskott til nærmiljøanlegg og kulturbygg

Nord-Fron kommune gir støtte til bygging og vedlikehald av nærmiljøanlegg og kulturbygg. 

Tilskottet vil bli utbetalt etter at tiltaket er ferdig, og på bakgrunn av rekneskap for prosjektet. Det kan gjerast unntak for dette om tiltaket ikkje kan gjennomførast utan at tilskott blir utbetalt på førehand.

Søknadsfrist er 15. mars!

Søk om tilskott til nærmiljøanlegg her!

Tilskott til større arrangement frå Nord-Fron kommune

Nord-Fron kommune ønskjer å støtte større kultur- og idrettsarrangement. Kommunal støtte til slike arrangement skal stimulere regionale arrangørar til å satse på arrangement av nasjonal betydning. Arrangement skaper engasjement og positive ringverknader, og er med på gjera innbyggjarane stolte av kommunen. I tillegg kan store arrangement vera med på å gjera kommunen attraktiv for tilflytting og etablering av næring.

Søknadsfristen er 15. februar! 

Retningsliner for støtte til større arrangement

Tilskott frå Nord-Fron ungdomsråd

Ungdomsrådet kan etter søknad gje økonomisk støtte til aktivitetar for barn og unge.

Søk om tilskott frå Nord-Fron ungdomsråd

 

Dokument til utskrift

Kontakt

Ingebjørg T. Bergum
Kulturleiar
Telefon 61 21 62 06
Mobil 901 10 350
25.01.2013 08:17:54